Instruments header

Crocodile 2 Croatia

www.crocodile2croatia.eu

CROCODILE 2 CROATIA uključuje upravitelje državnih cesta i autocesta, a sve u svrhu osiguranja koordiniranog upravljanja i kontrole prometa što će rezultirati visokom kvalitetom usluga informiranja putnika na jednom od najvažnijih cestovnih koridora u proširenoj Europi.

Za razmjenu podataka i informacija na europskoj razini koristit će se DATEX II standard. DATEX II je standard za razmjenu informacija između centara za kontrolu i upravljanje prometom, prometnih informacijskih centara te pružatelja i korisnika usluga u prometu. Implementacijom DATEX II standarda i realizacijom Središnjeg centra za nadzor prometa na autocestama, Središnjeg centra za nadzor prometa na državnim cestama i Nacionalne pristupne točke, omogućava se učinkovitiji nadzor i upravljanje prometom, a Republika Hrvatska postaje dio integriranog ITS-a na europskim cestovnim pravcima u okruženju, s ciljem kontinuiranog poboljšanja sigurnosti prometa te se osigurava bolja komunikacija s korisnicima.

Projekt se provodi kroz dvije faze i to fazu pripreme (izrada projektne dokumentacije - financiraju svi upravitelji temeljem sklopljenog Sporazuma o poslovnoj suradnji) i fazu implementacije (izvođenje radova - sufinanciranje iz EU fonda – CEF).

  • Početak projekta: 2016. godina
  • Završetak projekta: 2019. godina
  • Vrijednost projekta: 10.956.000,00 EUR
  • Sufinanciranje iz EU: 9.312.600,00 EUR
  • Udio Hrvatskih cesta d.o.o.: 1.250.000,00 EUR

Sudionici

Prijavitelj projekta

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Provedbena tijela:

Hrvatske autoceste d.o.o.
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.
Bina-Istra d.d.
Hrvatske ceste d.o.o.