Rekonstrukcija državne ceste oznake DC5, dionica 006, izgradnja 2 (dva) autobusna ugibališta u naselju Dubovac

Izvedba revizijskih kolica na mostu "dr. Franja Tuđmana" na državnoj cesti oznake DC8 u Dubrovniku

Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC2 Vukovar-Opatovac-faza 3-Sotin-Opatovac duljine 4,952 km

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Sanacija pokosa na dijelu državne ceste D3, dionica Čavle-Rijeka na km 4+817 u gradu Rijeci

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC77, županijske ceste oznake ŽC5075 i nerazvrstane ceste u Žminju

Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice BC: Okučani – Granica BiH / III. Faza, duljine 3,7 km

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC5, dionica 006, izgradnja 2 (dva) autobusna ugibališta u naselju Dubovac
Radovi
Izvedba revizijskih kolica na mostu "dr. Franja Tuđmana" na državnoj cesti oznake DC8 u Dubrovniku
Usluge
Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC2 Vukovar-Opatovac-faza 3-Sotin-Opatovac duljine 4,952 km