Kompletan nadzor nad sanacijom Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti oznake ŽC6136

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC213 od raskrižja Nemetin do kružnog raskrižja Aljmaš, od km 0+000 do km 12+300, I faza

Sanacija klizišta Podaca na državnoj cesti oznake DC8/022 u km 6+200

Kompletan nadzor nad zgradnjom pješačkog pothodnika na državnoj cesti oznake DC1, dionica 016 (Knin-Sinj) u km 59+600 u Hrvacama

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izvanredno održavanje kolnika ugradnjom tankoslojnih prevlaka-mikroasfalta na državnoj cesti oznake DC101, dionica 001, od km 4+500 do km 9+500 duljine 5 km

Elektronička oprema-hardver

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Usluge
Kompletan nadzor nad sanacijom Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti oznake ŽC6136
Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC213 od raskrižja Nemetin do kružnog raskrižja Aljmaš, od km 0+000 do km 12+300, I faza
Radovi
Sanacija klizišta Podaca na državnoj cesti oznake DC8/022 u km 6+200