Sanacija Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti oznake ŽC6136

Kompletan nadzor nad sanacijom nestabilnih pokosa na državnoj cesti oznake DC1, dionica 016 Vrlika-Satrić u duljini 7 km na 11 pozicija

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Održavanje licenci SAP

Izgradnja državne ceste: Čvor Donja Zdenčina (A1) – most na Kupi kod Lasinje, faze 1., 3., 4. i 6.

IZGRADNJA DIONICE MRAVINCE–ČVOR TTTS, DULJINE 2,5 KM SA SPOJNIM CESTAMA FAZA 1, 2, 3

Izvanredno održavanje mosta Jarče Polje na državnoj cesti oznake DC3, dionica 012, u km 6+735

Posljednje objave

Radovi
Sanacija Starog pokretnog mosta Trogir na županijskoj cesti oznake ŽC6136
Usluge
Kompletan nadzor nad sanacijom nestabilnih pokosa na državnoj cesti oznake DC1, dionica 016 Vrlika-Satrić u duljini 7 km na 11 pozicija
Roba
Održavanje licenci SAP