Projekt
Kategorija
Građenje
14/06/2021
Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca

Glavni elementi projekta Ukupna duljina glavne trase je 4200 metara. Početak trase je u neposrednoj blizini čvorišta Apševci. Čvorište Apševci se spojnom cestom duljine 139,17 m spaja s državnom cestom D57. Rekonstrukcija državne ceste D57 u zoni čvorišta predviđena je u duljini 350,00 m. Glavna trasa u nastavku se pruža na jugoistok kroz poljoprivredno tlo, obilazeći naselje Apševce s istočne strane. U nastavku se pruža prema jugu kroz šumu „Uljara“ i prelazi preko rijeke Bosut spregnutim mostom duljine 145,70 m. Trasa se u čvorištu Lipovac križa u razini s lokalnom cestom LC 46052 te obilazi naselje Lipovac. Kraj trase nalazi se na uklapanju u izvedeni putni prijelaz „Lipovac“ koji je izgrađen u sklopu izgradnje čvorišta na autocesti A3. Projekt je revidiran od ovlaštenog revizora za sigurnost cestovnog prometa te će horizontalna i vertikalna signalizacija, oprema ceste i ostalo biti izvedeno tako da sigurnost prometovanja bude na najvišoj mogućoj razini. Projektom je predviđena unutarnja i vanjska odvodnja kojom je riješena odvodnja predmetne prometnice. Kako predmetna obilaznica cijelom duljinom prolazi kroz vodozaštitno područje vodocrpilišta „Apševci“ i „Lipovac“, III zona sanitarne zaštite, predviđen je kontrolirani sustav odvodnje kojom se oborinske vode s kolnika pročiste u separatorima ulja s taložnicom te ispuštaju u recipijente. Prometnica ima sljedeće elemente poprečnog presjeka: Širina prometnog traka 3.25 m, širina rubnog traka 0.30 m, širina ugibališta za održavanje separatora ulja 3.50 m, širina bankine 1.20 m, širina bankine u vodozaštitnoj zoni 1.50 m, širina rigola 0.50 m, poprečni nagib u pravcu 2.50 %. Ukupna širina mosta preko rijeke Bosut iznosi 11,70m, širina kolnika iznosi 2x3,55=7,10m dok širina pješačkog hodnika iznosi 2,30 m. Status projekta 30. ožujka 2021. u nazočnosti predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, u Vinkovcima je svečano potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca – sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti D57“ koji su potpisali ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Tomislav Petric i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta d.o.o. Josip Škorić. Vrijednost ugovora je 106.069.667,20 kuna. U tijeku je javna nabava za izgradnju i javna nabava za nadzor nad izgradnjom obilaznice Apševaca i Lipovca. Za Izgradnju Obilaznice Apševaca i Lipovca provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te je objavom u EOJN od 19. 2. 2021. započeo postupak javne nabave. Dana 7.4.2021. otvorene su prispjele ponude, a trenutno je u tijeku postupak pregleda i ocjene ponuda. Za Nadzor nad izgradnjom Obilaznice Apševaca i Lipovca provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te je objavom u EOJN od 20. 5. 2021. započeo postupak javne nabave. Također, u postupku je ugovaranje usluge arheoloških istražnih radova (probna arheološka istraživanja) prilikom izgradnje obilaznice Apševaca i Lipovca.

Saznajte više
Građenje
24/05/2021
Izgradnja obilaznice Petrijevaca

Projekt se sastoji od izgradnje zaobilaznice Petrijevaca u dužini od 3,88 km. Državna cesta D34 prolazi samim središtem Petrijevaca odnosno s obje strane prometnice nalazi se izgrađeno naseljeno područje. Osim lokalnog prometa, D34 preuzima i najveći dio međugradskog prometa na relaciji Osijek – Valpovo. Dionica je vrlo opterećena prometom pri čemu se PGDP posljednjih godina kreće u vrijednostima od 5300 vozila na dan uz izražen udio prometa teških teretnih vozila što je veliko prometno opterećenje. Kako cesta D34 prolazi kroz samo središte Petrijevaca, u mjestu se stvaraju veliki prometni problemi koji su identificirani kao „usko grlo“, a očituju se kroz usporavanje i zastoje u odvijanju prometa te produljenje vremena putovanja korisnika. U središtu Petrijevaca nalaze se općina, crkva, pošta, banka, osnovna škola, liječničke ordinacije, trgovine i ugostiteljski objekti koji generiraju pojačani pješački promet preko D34 čime se dodatno usporava promet vozila, ali i povećava opasnost za pješački promet (naročito za školsku djecu) i ostale pješake. Zbog navedenih sadržaja prisutno je i često usporavanje, zaustavljanje i skretanje vozila s D34 na parkirališta uz cestu kao i ponovno uključivanje vozila na nju. U takvim situacijama stvaraju se dodatni zastoji, rastu vremenski gubici, povećava se emisija štetnih plinova u okoliš i smanjuje sigurnost. Raskrižja na samim zavojima kroz Petrijevce također usporavaju promet po D34 jer vozila koja skreću u sporedne ulice na manje preglednim mjestima, usporavaju i povremeno zaustavljaju glavni prometni tok. Zbog svega navedenog smanjuje se razina sigurnosti motornog, biciklističkog i pješačkog prometa što potencira povećani broj prometnih nesreća. Potrebno je naglasiti da ovakvo prometno opterećenje kroz naseljeno mjesto narušava kvalitetu života stanovnika općine Petrijevci jer povećava razinu buke, emisiju štetnih plinova i čestica te uzrokuje veće zagađenje zraka. Novom prometnicom povećala se pristupačnost manjih regionalnih središta i ruralnih područja sjeverozapadnog dijela Osječko - baranjske županije kao sekundarnih i tercijarnih čvorišta na TEN-T cestovnu mrežu i to uklanjanjem uskih grla i skraćivanjem vremena putovanja do autoceste A5 kao dijela TEN-T mreže. Obilaznica je nova dionica državne ceste D34 koja se spaja s državnom cestom D2. D2 se na maloj udaljenosti od spoja s D34 spaja na TEN-T infrastrukturu u čvoru Osijek.

Saznajte više
Studija
06/07/2018
Studija izvedivosti ceste Dubrovnik - granica Crna Gora

Kompletiranje cestovne i općenito prometne mreže juga Hrvatske osnova je gospodarskog razvoja i homogenizacije prostora na nivou Republike, uspostavljanje cjelovitosti teritorija države i Dubrovačko - neretvanske županije kao i preuzimanje funkcija Jadransko - jonskog koridora do granice sa Crnom Gorom.

Saznajte više
Studija
06/07/2018
Plan provedbe za sanaciju opasnih mjesta na državnim cestama Republike Hrvatske

Shodno Tematskom cilju OPKK 07-Promicanje održivog transporta i eliminacije uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama, Oznaka investicijskog prioriteta 7b-Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijalnih čvorišta s infrastrukturom TEN-T-a, uključujući multimodalna čvorišta, a u skladu s točkom 2.A.5 Specifični ciljevi koji odgovaraju investicijskom prioritetu i očekivanim rezultatima ovaj projekt se odnosi na dobivanje poboljšanja cestovne sigurnosti na mjestima s visokim miješanim prometom i poboljšanjem cestovne infrastrukture, odnosno na prepoznavanje i uklanjanje/saniranje opasnih mjesta. Sanacijom opasnih mjesta pomoći će se sigurnosti prometa na cestama, na način da se ceste učine tolerantnije prema vozačkim pogreškama, poboljšat će se svijest o situaciji i smanjiti će se vjerojatnost sudara. Navedeni ciljevi su usklađeni s 4. Akcijskim programom Europske unije za sigurnost cestovnog prometa za razdoblje od 2011 do 2020. godine u kojem je glavni cilj smanjenje smrtno stradalih. Vezano uz sve gore navedeno, cilj ovog projekta, odnosno Plan provedbe za sanaciju opasnih mjesta na državnim cestama Republike Hrvatske definirat će opasna mjesta, te dati prijedlog mjera za njihovu sanaciju, odnosno smanjenje broja nezgoda. Izrađeni materijal će zatim biti podloga za razvoj daljnje projektne dokumentacije sanacije opasnih mjesta na državnim cestama.

Saznajte više