Izvanredni prijevoz

O izvanrednom prijevozu

Prijevoz vozilom ili skupom vozila koje samo ili zajedno s nedjeljivim teretom premašuje propisane dimenzije (širina, dužina, visina) ili ukupnu masu odnosno propisana osovinska opterećenja, može se obaviti samo na temelju dozvole za izvanredni prijevoz.
Javnom cestom na kojoj je prometnim znakom uspostavljeno ograničenje dimenzije, ukupne mase odnosno osovinskog opterećenja vozila, vozilo koje samo ili zajedno s nedjeljivim teretom prelazi ograničenja određena prometnim znakom može se kretati samo na temelju dozvole.

Dozvola za izvanredni prijevoz može se izdati:
– ako je vozilo ili teret konstrukcijski nedjeljiv na način da jednostavnom demontažom dijelova vozila ili tereta nije moguće uskladiti ukupnu masu, osovinska opterećenja ili dimenzije s propisanim iznosima ili ograničenjima označenim prometnim znakom za cestu ili njezin dio, odnosno ako prijevoz vozila ili tereta nije moguće u cijelosti obaviti drugim prijevoznim sredstvom, ili ako su troškovi organizacije i izvršenja prijevoza drugim prijevoznim sredstvima složeni i nerazmjerno visoki
– u drugim hitnim slučajevima kad to zahtijevaju izvanredne okolnosti i racionalnost prijevoza, ako je pri izvršenju prijevoza moguće osigurati nužne uvjete u pogledu zaštite cesta te sigurnosti i protočnosti prometa

Ako se kontrolom izvanrednog prijevoza utvrdi nepridržavanje bilo kojeg uvjeta iz dozvole ili Pravilnika o izvanrednom prijevozu smatrat će se da se izvanredni prijevoz obavlja bez dozvole.
Izdavatelj uz dozvolu za izvanredni prijevoz utvrđuje posebne uvjete prijevoza radi osiguranja sigurnosti korisnika ceste, zaštite javne cestovne infrastrukture i protočnosti prometa, kao i naknadu za izvanredni prijevoz.

Pravilnik o izvanrednom prijevozu pogledajte ovdje: NN 92/2018, 45/2020 

REGISTAR PRIJEVOZNIKA U CESTOVNOM PROMETU RH

Uvjeti i način izdavanja dozvola za izvanredni prijevoz u Republici Hrvatskoj
Kategorije

Izvanredni prijevozi se s obzirom na prekoračenje dozvoljenih ukupnih masa, osovinskih opterećenja i dimenzija dijele u pet kategorija:

Izvanredni prijevoz I. kategorije
je prijevoz vozilom, koje samo ili zajedno s teretom ne premašuje 44 tone za sklop do 5 osovina, odnosno 48 tona za sklop od 6 ili više osovina, ukupne mase i/ili 3 metra širine i/ili 4,2 metra visine i/ili dužine do 23 metra te propisanim osovinskim opterećenjima ili osovinskim opterećenjima određenim prometnim znakovima.

Izvanredni prijevoz II. kategorije
je prijevoz vozilom, koje samo ili skupa s teretom ima sljedeće vrijednosti ukupne mase, dimenzija ili osovinskih opterećenja: iznad 44 odnosno 48 tona do najviše 60 tona ukupne mase i/ili iznad 3 metra do najviše 3,5 metra širine i/ili iznad 4,2 do najviše 4,5 metra visine i/ili dužine veće od 23 metra do najviše 30 metara i/ili koji premašuje osovinska opterećenja za najviše 20% od najvećih propisima dozvoljenih ili određenih prometnim znakovima.

Izvanredni prijevoz III. kategorije
je prijevoz vozilom, koje samo ili skupa s teretom premašuje gornje granice ukupne mase i/ili dimenzija i/ili osovinskih opterećenja, za izvanredni prijevoz II. kategorije.

Izvanredni prijevoz IV. kategorije
je prijevoz vozilima bez tereta, registriranim za sudjelovanje u prometu čija ukupna masa premašuje propisima dozvoljenu ukupnu masu, odnosno, zbog čije su ukupne mase premašena dozvoljena osovinska opterećenja (dizalice, radni strojevi i sl.).

Izvanredni prijevoz V. kategorije
je prijevoz vozilima bez tereta, kad to vozilo premašuje propisane dimenzije za I. kategoriju izvanrednog prijevoza, odnosno dimenzije određene prometnim znakom (vozila za obavljanje poljoprivrednih radova).

Vrste dozvola

Jednokratna dozvola izdaje se za svaki pojedinačni izvanredni prijevoz I., II., III. ili IV. kategorije vozila i vrijedi 30 dana od dana izdavanja.

Ovisno o karakteristikama vozila i tereta može se izdati za izvanredni prijevoz u konvoju koji može sadržavati najviše 3 vozila ili 3 skupa vozila.

Isto tako, može se izdati za više ponovljenih izvanrednih prijevoza II. i III. kategorije uz uvjet unaprijed određenog puta prijevoza, tereta i broja pojedinačnih izvanrednih prijevoza.

Godišnja dozvola izdaje se prijevozniku za izvanredne prijevoze I., IV. te V. kategorije ako premašuju dimenzije, masu i osovinsko opterećenje utvrđeno za I. kategoriju izvanrednog prijevoza. Godišnja dozvola vrijedi 365 dana od dana izdavanja te mora sadržavati sve podatke o svim vozilima kojima se obavlja izvanredni prijevoz.

NAPOMENA: Izdavatelj dozvole, za izrazito složene izvanredne prijevoze, prema potrebi može u jednokratnoj dozvoli utvrditi vrijeme polaska i dolaska obavljanja izvanrednog prijevoza II. i III. kategorije. U takvim slučajevima dozvola ne vrijedi 30 dana od dana izdavanja.

Započnite postupak
Zahtjev za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz

Zahtjev za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz uz pripadajuće privitke podnosi Agent za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, pravnoj osobi koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionaru, ovisno o javnoj cesti po kojoj se obavlja izvanredni prijevoz.

Ako se prijevoz treba obaviti na javnim cestama u nadležnosti više upravitelja (uključuje i godišnje dozvole) ili se dozvola izdaje prijevozniku iz Europske unije ili druge strane države, dozvolu izdaje društvo Hrvatske ceste d.o.o.

Zahtjev i pripadajući privitci moraju biti na hrvatskom jeziku. Zahtjev za izdavanje dozvole može se podnijeti putem APLIKACIJE od 30.3.2021. od 8 sati.

U postupku izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz potrebno je ishoditi suglasnosti i uvjete upravitelja javnih cesta odnosno koncesionara koji upravljaju javnim cestama na kojima se izvanredni prijevoz treba obaviti. Ako izvanredni prijevoz može izazvati interakciju na drugoj infrastrukturi odnosno dobrima, u postupku izdavanja dozvole potrebno je ishoditi suglasnosti i uvjete subjekata koji upravljaju tom infrastrukturom odnosno dobrima.

Suglasnosti treba ishoditi davatelj dozvole, a može ih ishoditi i podnositelj zahtjeva.

Prijava izvanrednog prijevoza

Prijave IPR-a obavljaju se putem NOVE APLIKACIJE na temelju izdane dozvole za IPR.

Napomena: Sukladno čl. 16. st. 2. Pravilnika o izvanrednom prijevozu (NN 92/18), prijavu izvanrednog prijevoza dužan je izvršiti Voditelj IPR-a. Pravo prijave prijevoza po pojedinačnoj dozvoli ima isključivo osoba (odnosno osobe) koja je na dozvoli navedena kao Voditelj IPR-a.

Isto tako, a sukladno poglavlju 3.4 Upute za korištenje IPR sustava, potrebno je prijaviti / aktivirati sve korisnike odnosno Voditelje IPR-a i dodijeliti im minimalno prava (predložak) Voditelja IPR-a kako bi s njihovim profilom mogli izvršiti prijavu IPR-a.

Pravilno i potpuno popunjena prijava izvanrednog prijevoza obavezni je prilog svake dozvole za izvanredni prijevoz bez koje dozvola nije važeća. 

 

Pratnja izvanrednog prijevoza

S obzirom na zahtjevnost i značaj prijevoza te prijevozne pravce određuje se obveza i vrsta pratnje izvanrednog prijevoza, broj vozila za pratnju i obveza sudjelovanja prometne policije radi sigurnog odvijanja izvanrednog prijevoza.

Pratnja izvanrednih prijevoza je obvezna samo za onaj dio prijevoznog puta za koji je to u dozvoli izričito određeno te se obavlja najmanje s jednim vozilom za pratnju koje vozi ispred, a na autocesti iza izvanrednog prijevoza. Kad se pratnja obavlja s dva ili više vozila, jedno vozilo treba biti ispred a ostala iza, a ako se pratnja sastoji od vozila zahtjevne pratnje ono se za vrijeme prijevoza nalazi ispred, a na autocesti iza izvanrednog prijevoza.

Na autocesti i brzoj cesti s jednosmjernim prometom i najmanje dvije vozne trake:

 • obvezna je jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,0 metra do najviše 3,5 metra i/ili duljine od 23 metra do 30 metara ili za izvanredne prijevoze kada se prijevoz obavlja brzinom manjom od 50 km/h;
 • obvezna je jedna zahtjevna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,5 metra do najviše 4,5 metra i/ili duljine od 30 metara do 40 metara;
 • obvezna je jedna zahtjevna pratnja i jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 4,5 metra i/ili duljine od 40 metara te kada se očekuje zaustavljanje prometa tijekom prijevoza.

Na ostalim cestama:

 • obvezna je jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,0 metra do najviše 3,5 metra i/ili duljine od 23 metra do 25 metara ili za izvanredne prijevoze kada se prijevoz obavlja brzinom manjom od 30 km/h;
 • obvezna je jedna jednostavna i jedna zahtjevna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,5 metra do najviše 4,0 metra i/ili duljine od 25 metara do 30 metara;
 • obvezne su najmanje dvije zahtjevne pratnje za izvanredne prijevoze širine iznad 4,0 metra do najviše 4,5 metra i/ili duljine od 30 metara do 35 metara;
 • obvezne su najmanje dvije zahtjevne pratnje za izvanredne prijevoze širine iznad 4,5 metra i/ili duljine od 35 metara.

S obzirom na svojstva izvanrednog prijevoza i put prijevoza, može se odrediti i zahtjevniji opseg pratnje kao i sudjelovanje prometne policije na zahtjev nadležne policijske uprave. Opseg i način sudjelovanja prometne policije utvrđuje nadležna policijska uprava na temelju izdane pisane suglasnosti, u roku od 5 dana od dana podnošenja zahtjeva davatelja dozvole.

Plan puta prijevoza

Plan puta (itinerar) mora sadržavati sljedeće podatke:

 • itinerar prijevoza s navođenjem javnih cesta po kojima će se odvijati izvanredni prijevoz te svih parkirališnih i drugih prometnih površina uz trasu prijevoza, prikladnih za zaustavljanje izvanrednog prijevoza i odgovarajući kartografski prikaz;
 • vremenski tijek prijevoza s navođenjem predviđenih zaustavljanja na parkirališnim ili drugim prometnim površinama uz put prijevoza;
 • opis, lokaciju i predviđeno vrijeme posebnog manevriranja vozilom ili manipuliranja teretom;
 • opis predviđenih posebnih mjera pri izvođenju izvanrednog prijevoza (djelomično ili potpuno zatvaranje javne ceste zbog izvanrednog prijevoza s predviđenim vremenom njegovog trajanja, predviđeni zahvati u naprave i vodove u zračnom prostoru iznad kolnika ceste i slično);
 • način uređivanja prometa u slučajevima izmjeničnog odvijanja cestovnog prometa usmjerenog pomoću semafora ili ručno, preusmjeravanja prometa na obilazne ceste i slično.

OGRANIČENJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA – INTERAKTIVNA KARTA

Troškovi izdavanja dozvola

Dozvola se može izdati samo ako su prije njezinog preuzimanja plaćeni sljedeći troškovi:

 • trošak za tehničku obradu zahtjeva,
 • naknada za izvanredni prijevoz,
 • ostali troškovi koji se odnose na izdavanje dozvole.

Upravna pristojba za izdavanje rješenja o zahtjevu za dozvolu za izvanredni prijevoz u međunarodnom cestovnom prometu, plaća se u državnim biljezima u iznosu od 85,00 kuna, a za svako sljedeće vučno vozilo odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, dodatnih 35,00 kn po tarifnom broju 17. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", broj 92/2021). Pristojba se može uplatiti i na obrascu naloga za plaćanje te se prilaže uz Zaključak o naplati troškova tehničke obrade i naknade za izvanredni prijevoz. 

Podaci za plaćanje

 • Državni proračun - IBAN: HR12 1001 0051 8630 00160 
 • Model: HR64 
 • Poziv na broj primatelja: 5002-38108-OIB pristojbenog obveznika odnosno uplatitelja
 • Opis plaćanja: upisati broj Zaključka iz aplikacije

Mjerila za izračun naknade za izvanredni prijevoz i troškovi za tehničku obradu zahtjeva za pojedinu kategoriju izvanrednog prijevoza, u odnosu na rok valjanosti dozvole i udaljenost izvanrednog prijevoza, prikazani su u tablici:

KATEGORIJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA

UDALJENOST

VRSTA DOZVOLE

TROŠAK ZA TEHNIČKU OBRADU ZAHTJEVA

NAKNADA ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ

I.

sve

jednokratna

500 kn

0 kn

sve

godišnja

1.000 kn

0 kn

II.

do 150 km

jednokratna

300 kn

300 kn

preko 150 km

jednokratna

600 kn

600 kn

III.

do 150 km

jednokratna

1.000 kn

1.500 kn

preko 150 km

jednokratna

2.000 kn

3.000 kn

IV.

sve

jednokratna

500 kn

0 kn

sve

godišnja

1.000 kn

0 kn

V.

sve

godišnja

0 kn

0 kn

Konačni obračun troškova postupka, iznos naknade za izvanredni prijevoz i ostali troškovi izvanrednog prijevoza obračunavaju se rješenjem.

Ako su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje dozvole, dozvola se izdaje u roku od najviše 30 dana od dana primitka zahtjeva te se dostavlja putem aplikacije.