Projekt
Kategorija
Povratak
Naziv projekta
Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca

Razdoblje provedbe

01.12.2020 - 30.09.2023

Ukupna vrijednost projekta

Procijenjena vrijednost: 129.082.784,00 kuna (bez PDV-a)

Izvor bespovratnih sredstava

Europski fond za regionalni razvoj

Opis projekta

Glavni elementi projekta

Ukupna duljina glavne trase je 4200 metara. Početak trase je u neposrednoj blizini čvorišta Apševci. Čvorište Apševci se spojnom cestom duljine 139,17 m spaja s državnom cestom D57. Rekonstrukcija državne ceste D57 u zoni čvorišta predviđena je u duljini 350,00 m. Glavna trasa u nastavku se pruža na jugoistok kroz poljoprivredno tlo, obilazeći naselje Apševce s istočne strane. U nastavku se pruža prema jugu kroz šumu „Uljara“ i prelazi preko rijeke Bosut spregnutim mostom duljine 145,70 m. Trasa se u čvorištu Lipovac križa u razini s lokalnom cestom LC 46052 te obilazi naselje Lipovac. Kraj trase nalazi se na uklapanju u izvedeni putni prijelaz „Lipovac“ koji je izgrađen u sklopu izgradnje čvorišta na autocesti A3. Projekt je revidiran od ovlaštenog revizora za sigurnost cestovnog prometa te će horizontalna i vertikalna signalizacija, oprema ceste i ostalo biti izvedeno tako da sigurnost prometovanja bude na najvišoj mogućoj razini. Projektom je predviđena unutarnja i vanjska odvodnja kojom je riješena odvodnja predmetne prometnice. Kako predmetna obilaznica cijelom duljinom prolazi kroz vodozaštitno područje vodocrpilišta „Apševci“ i „Lipovac“, III zona sanitarne zaštite, predviđen je kontrolirani sustav odvodnje kojom se oborinske vode s kolnika pročiste u separatorima ulja s taložnicom te ispuštaju u recipijente. Prometnica ima sljedeće elemente poprečnog presjeka: Širina prometnog traka 3.25 m, širina rubnog traka 0.30 m, širina ugibališta za održavanje separatora ulja 3.50 m, širina bankine 1.20 m, širina bankine u vodozaštitnoj zoni 1.50 m, širina rigola 0.50 m, poprečni nagib u pravcu 2.50 %. Ukupna širina mosta preko rijeke Bosut iznosi 11,70m, širina kolnika iznosi 2x3,55=7,10m dok širina pješačkog hodnika iznosi 2,30 m.

Status projekta

30. ožujka 2021. u nazočnosti predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, u Vinkovcima je svečano potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca – sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti D57“ koji su potpisali ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Tomislav Petric i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta d.o.o. Josip Škorić.

Vrijednost ugovora je 106.069.667,20 kuna.

Aktivnosti provedene do dana 17.3.2022.:

  • arheološki istražni radovi (probna istraživanja za rekognisciranje lokaliteta)
  • javna nabava za zaštitna arheološka istraživanja
  • 27. rujna 2021. potpisan je ugovor za izgradnju: Z.P. PZC Brod d.o.o. i Poduzeće za ceste Slavonski Brod / vrijednost ugovora: 75.900.513,53 kn bez PDV / rok izvršenja - 18 mjeseci
  • 12. listopada 2021. potpisan je ugovor za nadzor nad izgradnjom: Institut IGH Zagreb / vrijednost ugovora: 2.243.262,00 kn bez PDV
  • izvođač je uveden u posao i radovi su započeli

Ciljevi projekta

Svrha ovog projekta je poboljšanje cestovne sigurnosti, a time i smanjenje broja nesreća s materijalnom štetom te broja ozlijeđenih i poginulih na državnim cestama. Ova dionica je Zahtjevom Ministarstva unutarnjih poslova kategorizirana kao opasno mjesto i nalazi se u Planu provedbe za sanaciju opasnih mjesta na državnim cestama Republike Hrvatske, a u skladu s Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2011. - 2020. godine. Ministarstvo unutarnjih poslova izvršilo je analizu prometa odnosno prometnih nesreća i njihovih posljedica u razdoblju od 2014. - 2018. godine, na dionici državne ceste D57od raskrižja s lokalnom cestom L46051 (sjeverno od Apševaca) do čvora „Lipovac“ autoceste A-3 u Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema kojoj navedena dionica predstavlja „opasno mjesto“ na kojoj u interakciji s greškom vozača, dolazi do prometnih nesreća. Situaciju dodatno otežavaju i teretna vozila koja gravitiraju navedenoj prometnici prema/od obližnjim međunarodnim cestovnim graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Ilok. Navedeni granični prijelazi bilježe višekilometarske kolone, posebice u vrijeme ljetnih godišnjih odmora i blagdana, što svakako utječe na kvalitetu same prometnice, ali i sigurnost prometa općenito. Posebno se ističe podatak da se većim dijelom radi o teretnim vozilima nosivosti do 24 tone, koja utječu na prometno-tehničke karakteristike prometnice i koja povećavaju vjerojatnost broja prometnih nesreća i smrtnosti. Kako je postojeća prometnica svojim elementima i stanjem kroz ova naselja neprimjerena za tu strukturu prometa, izgradnjom obilaznice će se izbjeći takve kolizije i povećati sigurnost prometa. Poboljšanje kvalitete prometovanja svakako je potrebno i u kontekstu rada granične policije radi smanjenja vremena reakcije granične policije vezano za ilegalne migracije, ali i poboljšanja sigurnosti vanjske granice Europske unije te skorog ulaska Republike Hrvatske u Schengenski prostor. Ovim projektom osigurat će se pozitivan efekt na projekte izvan prometnog sektora, posebice u segmentu projekata koji se odnose na sektor informacijsko - komunikacijskih tehnologija jer će se provući cijevi koje će omogućiti postavljanje optičke infrastrukture. Također, obnovit će se dio telekomunikacijske, elektroenergetske i plinske infrastrukture. Ujedno će se dati podstrek projektima razvoja poslovne infrastrukture na području obuhvata.

Operativni program

2014 - 2020 OPKK

Za više informacija

Tamara Pajić, tel. 01/4722-466, e-mail: tamara.pajic@hrvatske-ceste.hr