Radovi

Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta oznake DC 46 i DC 55 u Vinkovcima u raskrižje sa kružnim tokom

Izgradnja spojne ceste Zabok (D24) – Krapina (D1), 2. dionica od km 6+040 do km 10+870, faza 2.1.,

Izgradnja pristupnih cesta mostu Pelješac, izgradnja dionice Duboka – Sparagovići(Zaradeže)

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Kategorija: Radovi

Predmet: Radovi iskopa na arheološkim nalazištima (zaštitna arheološka istraživanja) tijekom izmještanja državne ceste D34, obilaznica Petrijevaca, duljine cca 3,45 km

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje):

Datum završetka (prethodno savjetovanje):

VIšE INFORMACIJA

Kategorija: Radovi

Predmet: Obnova županijskih i lokalnih cesta na području Grada Požege - zapad (III grupa oštećenih cesta)

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje):

Datum završetka (prethodno savjetovanje):

VIšE INFORMACIJA

Kategorija: Radovi

Predmet: Obonova županijskih i lokalnih cesta na području grada Požege - zapad (III grupa oštećenih cesta)

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje): 05.04.2017

Datum završetka (prethodno savjetovanje): 10.04.2017

VIšE INFORMACIJA