2016.

1. 

Nacrt "Pravilnika o postavljanju reklama na cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu državnih cesta"

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu "Pravilnika o postavljanju reklama na cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu državnih cesta" putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Hrvatskih cesta d.o.o.


Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

 

OČEKIVANO VRIJEME DONOŠENJA ILI USVAJANJA - Prosinac 2016.
OKVIRNO VRIJEME PROVEDBE INTERNETSKOG SAVJETOVANJA - Listopad 2016.
TOČNO VRIJEME PROVEDENOG SAVJETOVANJA - 24. 10. - 24. 11. 2016.

 

2.

Nacrt "Upute o postupanju pri izdavanju posebnih uvjeta građenja"

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu "Upute o postupanju pri izdavanju posebnih uvjeta građenja"
putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Hrvatskih cesta d.o.o.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću