Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Tijelo javne vlasti naplaćuje naknadu za pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, "Narodne novine" br. 25/13, 85/15, 69/22 i Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, "Narodne novine" br. 12/14 i 15/14.