Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Tijelo javne vlasti naplaćuje naknadu za pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, čl. 19. te odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 85/15, čl. 20.

Sukladno zakonskim odredbama:

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, "Narodne novine" br. 12/14 i 15/14