Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama kojima raspolažu Hrvatske ceste d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama, "Narodne novine" br. 25/13, 85/15, 69/22.
Sukladno Zakonu, sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru Hrvatske ceste d.o.o. kao tijelo javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.
Zakonom su propisana načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva:

Službenik za informiranje
Ivana Bassani, prof.
pristupinfo@hrvatske-ceste.hr
01/ 4722 597