Zapošljavanja

Povratak
15/12/2021

Glavni inženjer I (Osijek)

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb objavljuju

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

Poslovna jedinica Osijek / Odjel za tehničke poslove / Grupa za tehničke poslove

GLAVNI INŽENJER I

 • 1 izvršitelj u Osijeku
 • na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

 • završen odgovarajući diplomski sveučilišni ili stručni studij – VSS, tehničkog smjera obrazovanja
 • poželjno usavršavanje iz područja struke
 • položen stručni ispit
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje zakona i propisa iz područja struke
 • visok stupanj samostalnosti u radu
 • informatička pismenost
 • vozački ispit
 • znanje engleskog jezika.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu
 • preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • preslik domovnice ili elektronički zapis državljanstva
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili dugi odgovarajući dokument,(ugovor o radu/ rješenja), kao dokaz radnog iskustva
 • uvjerenje/ potvrda nadležnog suda ne starije od šest mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) na koje se osoba poziva
 • preslik dokumenta o položenom stručnom ispitu
 • preslik vozačke dozvole
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja).

Od prijavljene osobe očekuje se također sistematičnost u obavljanju zadanih poslova, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine.

Ako osoba nema položen stručni ispit, za navedeno radno mjesto postoji obveza polaganja stručnog ispita unutar 24 mjeseca, sukladno internim aktima poslodavca.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema važećem Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17,98/19), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, uz prijavu za natječaj priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja - OVDJE.  

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina
 • protiv Republike Hrvatske
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa
 • protiv braka, obitelji i mladeži
 • protiv imovine
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja
 • protiv pravosuđa
 • protiv vjerodostojnosti isprava
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje bit će na temelju navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koji zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Osobe će biti pozivane (obavještavane) putem kontakta e-pošte koji iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti isključivo poštom ili osobno predati putem urudžbenog zapisnika Društva, u roku od 8 dana od objave oglasa, na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove, Odjel za upravljanje ljudskim resursima
– oglas za radno mjesto ___ (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000 Zagreb

Ako se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen 15. 12. 2021. u "Narodnim novinama" br. 138/2021, a zamolbe će se zaprimati do zaključno 23. 12. 2021.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.