Zapošljavanja

Povratak
15/06/2021

[ODLUKA] Operater za SCNUP i NPT – pripravnik (Karlovac)

Dana 19.3.2021. objavljen je oglas u "Narodnim novinama" br. 28/2021, a  ispravak oglasa u "Narodnim novinama" br. 30/2021 od dana 26.3.2021. te na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o. za radno mjesto 

Operater za SCNUP i NPT (Središnji centar za nadzor i upravljanje prometom i nacionalnu pristupnu točku) – pripravnik

 • mjesto rada u Karlovcu
 • 4 izvršitelja
 • na neodređeno vrijeme uz pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Društva donijela je konačnu Odluku o sklapanju Ugovora o radu s kandidatima koji su u potpunosti udovoljili uvjetima iz natječaja:

Davor Jurčić

Tomislav Dugi

Antonio Srakočić

Ivan Kaštelan

 

Povjerenstvo za zasnivanje radnog odnosa

19/03/2021

Operater za SCNUP i NPT – pripravnik (Karlovac)

Hrvatske ceste d.o.o.
Vončinina 3, Zagreb
Sektor za održavanje i promet
Odjel za promet
Grupa za nadzor i vođenje prometa

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

Operater za SCNUP i NPT (Središnji centar za nadzor i upravljanje prometom i nacionalnu pristupnu točku) – pripravnik
– mjesto rada u Karlovcu
– 4 izvršitelja

Uvjeti:

 • završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij (VŠS/VSS), tehničkog smjera obrazovanja
 • poželjno usavršavanje iz područja struke
 • informatička pismenost
 • samostalnost
 • sistematičnost
 • znanje engleskog jezika
 • vozački ispit.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme od 1 godine, uz pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci.

Rad se obavlja u smjenama.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu
 • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
 • presliku domovnice ili elektronički zapis državljanstva
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/rješenje), kao dokaz radnog iskustva
 • uvjerenje/potvrda nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) na koje se osoba poziva
 • presliku vozačke dozvole
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna je pozvati se na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola (kandidat/kandidatkinja).

Od prijavljene osobe očekuje se sistematičnost u obavljanju zadanih poslova.

Ako se u opisu poslova radnog mjesta traži polaganje stručnog ispita, sukladno internim aktima poslodavca, osoba koja ispit nema dužna ga je položiti u roku od 24 mjeseca.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema važećem Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, uz prijavu za natječaj priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja - OVDJE

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, uz prijavu za natječaj dužan/dužna je priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina
 • protiv Republike Hrvatske
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa
 • protiv braka, obitelji i mladeži
 • protiv imovine
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja
 • protiv pravosuđa
 • protiv vjerodostojnosti isprava
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje obavljat će se temeljem navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koje udovoljavaju traženim uvjetima. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja putem kontakt e-pošte koju navedu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti poštom (ili osobno predati putem urudžbenog zapisnika Društva) u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove, Odjel za upravljanje ljudskim resursima
– oglas za radno mjesto – (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000 Zagreb

Ako se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, potrebno je za svaki oglas zasebno dostaviti svu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata/kandidatkinja prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen 19.3.2021. u Narodnim novinama br. 28/2021, a zamolbe će se zaprimati do zaključno 29.3.2021.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.