Zapošljavanja

Povratak
25/09/2020

Viši suradnik I (Zagreb)

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb
Poslovna jedinica Zagreb
Tehnička ispostava Zagreb

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

VIŠI SURADNIK I
- mjesto rada u Zagrebu
- 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij – VSS, društvenog ili tehničkog smjera obrazovanja (završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – VSS)
 • prednost tehnički smjer obrazovanja
 • poželjno usavršavanje iz područja struke
 • položen državni stručni ispit
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje zakona i propisa iz područja struke
 • visok stupanj samostalnosti u radu
 • informatička pismenost
 • vozački ispit.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 1 godine uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu
 • preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • preslik domovnice ili elektronički zapis državljanstva
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/rješenja) kao dokaz radnog iskustva
 • uvjerenje/potvrda nadležnog suda, ne starije od 6 (šest) mjeseci, da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) na koje se osoba poziva
 • preslik svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu
 • preslik vozačke dozvole
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna se je pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja).

Od prijavljene osobe očekuje se sistematičnost u obavljanju zadanih poslova.

Ako osoba nema položen stručni ispit, za navedeno radno mjesto postoji obveza polaganja državnog stručnog ispita, sukladno internim aktima poslodavca.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema aktualnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), uz prijavu za natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina
 • protiv Republike Hrvatske
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa
 • protiv braka, obitelji i mladeži
 • protiv imovine
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja
 • protiv pravosuđa
 • protiv vjerodostojnosti isprava
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje vršit će se na temelju navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koje zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Osobe će biti pozivane (obavještavane) putem kontaktne e-pošte koju iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti poštom (ili osobno predati putem urudžbenog zapisnika Društva) u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove
Odjel za upravljanje ljudskim resursima
– oglas za radno mjesto – (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000 Zagreb

Ako se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Natječaj je objavljen 25.9.2020. u Narodnim novinama br. 105/20, a zamolbe će se zaprimati do zaključno 5.10.2020.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.