Zapošljavanja

Povratak
03/09/2020

[ODLUKA] Administrator - servirka (konobar), Zagreb

Dana 13.3.2020. objavljen je Oglas u Narodnim novinama br. 28/20 te na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o. za radno mjesto u Sektoru za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove / Odjel za opće poslove / Restoran Društva:

ADMINISTRATOR – SERVIRKA (KONOBAR) - 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu

Obavještavamo da je natječaj zaključen jer u predviđenom roku nisu zaprimljene prijave kandidata / kandidatkinja.

13/03/2020

Administrator - servirka (konobar), Zagreb

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb 
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove
Odjel za opće poslove
Restoran Društva

objavljuju: 

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
ADMINISTRATOR – SERVIRKA (KONOBAR)
- 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu

Uvjeti:

 • završena srednja stručna sprema ili niža stručna sprema  (SSS/NSS),
 • poželjno usavršavanje iz područja struke,
 • 1 mjesec radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje propisa o zaštiti zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti te sanitarnih propisa.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu,
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • preslika domovnice ili elektronički zapis državljanstva,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/rješenja), a u cilju dokazivanja radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • uvjerenje/potvrda nadležnog suda, ne starije od 6 (šest) mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti,
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, svjedodžbe i sl.) o navodima na koje se osoba poziva,
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola (kandidat/kandidatkinja).

Od osobe se očekuje visok stupanj samostalnosti u obavljanju zadanih poslova.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema aktualnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17,98/19), uz prijavu za natječaj dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela,
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
 • protiv Republike Hrvatske,
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
 • protiv braka, obitelji i mladeži,
 • protiv imovine,
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
 • protiv pravosuđa,
 • protiv vjerodostojnosti isprava,
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.


Odabir kandidata/kandidatkinje vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koje zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja te će biti pozivane (obavještavane) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti poštom (ili osobno predati putem urudžbenog zapisnika Društva) u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove

Odjel za upravljanje ljudskim resursima
- oglas za radno mjesto – (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3
10000 ZAGREB

Ukoliko se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen i u Narodnim novinama br. 28/20 od 13.3.2020. a prijave će se zaprimati do zaključno 23.3.2020.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.