Zapošljavanja

Povratak
07/12/2020

[ODLUKA] Viši suradnik II (Zagreb)

Dana 26.2.2020. objavljen je oglas u Narodnim novinama br. 21/20 te na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o. za radno mjesto 

VIŠI SURADNIK II 

 • Odjel za upravljanje ljudskim resursima /Grupa za razvoj i upravljanje ljudskim resursima
 • mjesto rada u Zagrebu
 • 1 izvršitelj
 • na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Društva donijela je konačnu Odluku o sklapanju Ugovora o radu s kandidatkinjom LUCIJOM KONTREC koja je u potpunosti udovoljila uvjetima iz natječaja.

26/02/2020

Viši suradnik II (Zagreb)

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE, POSLOVE LJUDSKIH RESURSA I OPĆE POSLOVE
Odjel za upravljanje ljudskim resursima
Grupa za razvoj i upravljanje ljudskim resursima

objavljuju:

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

VIŠI SURADNIK II 

 • mjesto rada u Zagrebu
 • 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij – VŠS/VSS, društvenog smjera obrazovanja (završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij – VŠS ili završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – VSS),
 • poželjno usavršavanje iz područja struke,
 • 18 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje propisa iz područja poslovnih aktivnosti,
 • organizacijske sposobnosti,
 • visok stupanj samostalnosti u radu,
 • informatička pismenost,
 • znanje engleskog jezika,
 • vozački ispit.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu,
 • preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
 • preslik domovnice ili elektronički zapis državljanstva,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/rješenja) kao dokaz radnog iskustva,
 • uvjerenje/potvrda nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti,
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) na koje se osoba poziva,
 • kopija vozačke dozvole,
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja).

Od prijavljene osobe očekuje se sistematičnost i inicijativnost u obavljanju zadanih poslova.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema aktualnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), uz prijavu za natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela,
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
 • protiv Republike Hrvatske,
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
 • protiv braka, obitelji i mladeži,
 • protiv imovine,
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
 • protiv pravosuđa,
 • protiv vjerodostojnosti isprava,
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Kandidati/kandidatkinje će se odabirati na temelju navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koji zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Osobe će biti pozivane (obavještavane) putem kontakt e-pošte koji iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti poštom (ili osobno predati putem urudžbenog zapisnika Društva) u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove
Odjel za upravljanje ljudskim resursima
– oglas za radno mjesto ____ (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000 Zagreb

Ako se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen i u Narodnim novinama br. 21/20 od 26.2.2020. a prijave će se zaprimati do zaključno 5.3.2020.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.