Zapošljavanja

Povratak
23/09/2020

[ODLUKA] Viši suradnik II (Osijek)

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, sukladno odluci Uprave, objavljuju

OGLAS O PONIŠTENJU NATJEČAJA

za radno mjesto:

Viši suradnik II

– 1 izvršitelj s mjestom rada u Osijeku (Poslovna jedinica Osijek / Tehnička ispostava Osijek)

- na neodređeno vrijeme

Natječaj je objavljen 16. 10. 2019. u Narodnim novinama br. 98/2019 i na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o.

Oglas o poništenju natječaja objavljen je u Narodnim novinama br. 104/2020.

 

16/10/2019

Viši suradnik II (Osijek)

HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, Poslovna jedinica Osijek, Tehnička ispostava Osijek, objavljuju  

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

VIŠI SURADNIK II

 • mjesto rada u Osijeku
 • 1 izvršitelj                                                                 

Uvjeti:

 • završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij - VŠS/VSS, društvenog/ tehničkog smjera obrazovanja (završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij – VŠS, ili završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – VSS),
 • poželjno usavršavanje iz područja struke,
 • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje zakona i propisa iz područja struke,
 • poznavanje poslovnih procesa,
 • informatička pismenost,
 • vozački ispit.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu,
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika domovnice ili elektronički zapis državljanstva,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument,(ugovor o radu/ rješenja), a u cilju dokazivanja radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • uvjerenje/ potvrda nadležnog suda ne starije od 6 (šest) mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti,
 • preslika vozačke dozvole za B kategoriju,
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, svjedodžbe, diplome i sl.) o navodima na koje se osoba poziva,
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze

Od osobe se očekuje da je samostalna i sistematična u obavljanju zadanih poslova.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola (kandidat/kandidatkinja).

Kandidat/kinja koji nemaju položen državni stručni ispit, u obvezi su isti položite u roku ne dužem od 24 mjeseca.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu za natječaj dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela,
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
 • protiv Republike Hrvatske,
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
 • protiv braka, obitelji i mladeži,
 • protiv imovine,
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
 • protiv pravosuđa,
 • protiv vjerodostojnosti isprava,
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa osobama koji zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Osobe će biti pozivane (obavještavane) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:

HRVATSKE CESTE d.o.o.
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE, POSLOVE LJUDSKIH RESURSA I OPĆE POSLOVE
- oglas za radno mjesto – (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3
10000 ZAGREB

Ukoliko se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti potpune i pravovremene, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen i u Narodnim novinama br. 98/2019 od 16.10.2019. a prijave će se zaprimati do 24.10.2019.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.