Zapošljavanja

Povratak
05/06/2019

[ODLUKA] Šef odjela za tehničke poslove (Varaždin)

HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, objavljuju  

OGLAS O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

ŠEF ODJELA

 • s mjestom rada u Varaždinu, Poslovna jedinica Varaždin, Odjel za tehničke poslove
 • 1 izvršitelj
 • na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri(3) mjeseca

Natječaj je objavljen dana 20.3.2019. u Narodnim novinama br. 27/2019 i na internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.

 

20/03/2019

Šef odjela za tehničke poslove (Varaždin)

HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Poslovna jedinica Varaždin, Odjel za tehničke poslove, objavljuju  

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa

Šef odjela - 1 izvršitelj, s mjestom rada u Varaždinu                       

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući integrirani sveučilišni studij (VSS)
 • tehničkog smjera obrazovanja, prednost se daje Građevinskom fakultetu
 • poželjno usavršavanje iz područja struke
 • 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima od toga 2 godine na rukovodećim poslovima
 • položen stručni ispit
 • poznavanje propisa iz područja poslovne aktivnosti
 • znanje engleskog jezika
 • vozački ispit

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • preslika domovnice ili elektronički zapis državljanstva
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/ rješenja), a u cilju dokazivanja radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, odnosno rukovodeće radno iskustvo
 • uvjerenje/ potvrda nadležnog suda ne starije od 6 (šest) mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti
 • preslika vozačke dozvole
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) o navodima na koje se osoba poziva.

Od osobe (kandidata/kandidatkinje) se očekuje da je samostalan/na, inicijativan/na, otvoren/a, diplomatičan/na i sistematičan/na u obavljanju zadanih poslova te da ima organizacijske sposobnosti.
Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola (kandidati/kandidatkinje).
Ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajući dokument kojim će to dokazati.
Ako osoba nema položen stručni ispit, dužna ga je položiti u roku ne dužem od 24 mjeseca.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela,
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
 • protiv Republike Hrvatske,
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
 • protiv braka, obitelji i mladeži,
 • protiv imovine,
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
 • protiv pravosuđa,
 • protiv vjerodostojnosti isprava,
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa osobama koji zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Osobe će biti pozivane (obavještavane) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:

Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove
- oglas za radno mjesto – (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3
10000 ZAGREB

Ukoliko se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen 20.3.2019. u Narodnim novinama br. 27/2019, a zamolbe će se zaprimati do zaključno 28.3.2019.