Zapošljavanja

Povratak
15/05/2019

[ODLUKA] Viši suradnik II za komercijalne poslove (Zagreb)

Dana 6.3.2019. objavljen je Oglas u Narodnim novinama br. 22/19  te na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o. za zasnivanje radnog odnosa u Sektoru za ekonomske poslove, Odjelu za upravljanje imovinom i komercijalne poslove, Grupi za komercijalne poslove:

VIŠI SURADNIK II ZA KOMERCIJALNE POSLOVE - mjesto rada u Zagrebu, na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca - 1 izvršitelj

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Društva donijela je konačnu Odluku o sklapanju Ugovora o radu s kandidatom Nikolom Dujićem koji je u potpunosti udovoljio uvjetima radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.

Povjerenstvo za zasnivanje radnog odnosa

06/03/2019

Viši suradnik II za komercijalne poslove (Zagreb)

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Sektor za ekonomske poslove, Odjel za upravljanje imovinom i komercijalne poslove, Grupa za komercijalne poslove, objavljuju

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

VIŠI SURADNIK II ZA KOMERCIJALNE POSLOVE s mjestom rada u Zagrebu - 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući integrirani sveučilišni studij (VŠS/ VSS),
 • društveni smjer obrazovanja,
 • poželjno usavršavanje iz područja struke,
 • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje propisa iz područja struke,
 • poznavanje strategije prodaje i upravljanja imovinom.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od godine dana uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu,
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika domovnice ili elektronički zapis državljanstva,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/ rješenja), a u cilju dokazivanja radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • uvjerenje/ potvrda nadležnog suda ne starije od 6 (šest) mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti,
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) o navodima na koje se osoba poziva,
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Od osobe (kandidata/kandidatkinje) se očekuju komunikacijske vještine te fleksibilnost, sistematičnost i samostalnost u obavljanju zadanih poslova.
Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola (kandidat/kandidatkinja).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu za natječaj dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela,
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
 • protiv Republike Hrvatske,
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
 • protiv braka, obitelji i mladeži,
 • protiv imovine,
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
 • protiv pravosuđa,
 • protiv vjerodostojnosti isprava,
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa osobama koji zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Osobe će biti pozivane (obavještavane) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
HRVATSKE CESTE d.o.o.
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE, POSLOVE LJUDSKIH RESURSA I OPĆE POSLOVE
- oglas za radno mjesto – (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 310000 ZAGREB

Ukoliko se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen 6.3.2019. u Narodnim novinama br. 22/2019, a zamolbe će se zaprimati do zaključno 14.3.2019. 

Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.