Zapošljavanja

Povratak
28/02/2019

[ODLUKA] Viši suradnik II za instrumente osiguranja i plaćanja (Zagreb)

Obavještavamo,

da su Hrvatske ceste d.o.o. objavile natječaj u Narodnim novinama br. 112/2018 od 14.12.2018. i na internetskoj stranici Društva, za radno mjesto u Grupi za upravljanje financijskom operativom / Odjel za financije / Sektor za ekonomske poslove:

Viši suradnik II za instrumente osiguranja i plaćanja, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, mjesto rada Zagreb

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Društva donijela je konačnu Odluku o sklapanju Ugovora o radu s kandidatom Mariom Dolčićem koji je u potpunosti udovoljio uvjetima radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.

Povjerenstvo za zasnivanje radnog odnosa

14/12/2018

Viši suradnik II za instrumente osiguranja i plaćanja (Zagreb)

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, Sektor za ekonomske poslove, Odjel za financije, Grupa za upravljanje financijskom operativom, objavljuju

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa

Viši suradnik II za instrumente osiguranja i plaćanja s mjestom rada u Zagrebu – 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući integrirani sveučilišni studij (VŠS/VSS),
 • društveni smjer obrazovanja,
 • poželjno usavršavanje iz područja struke,
 • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • dobro poznavanje propisa iz područja financija, poreza i osiguranja,
 • dobro poznavanje i razumijevanje načela i standarda financijskog izvješćivanja,
 • poznavanje ostalih propisa iz područja struke,
 • potpuno razumijevanje djelatnosti društva Hrvatske ceste d.o.o. i tržišnih uvjeta,
 • engleski jezik.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu,
 • preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
 • preslik domovnice ili elektronički zapis državljanstva,
 • elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/rješenja), a u cilju dokazivanja radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • uvjerenje/potvrda nadležnog suda ne starije od šest mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti,
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) o navodima na koje se osoba poziva,
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Od osobe (kandidata/kandidatkinje) se očekuju visok stupanj samostalnosti, sistematičnost i inicijativnost u obavljanju zadanih poslova.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu za natječaj dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela,
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
 • protiv Republike Hrvatske,
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
 • protiv braka, obitelji i mladeži,
 • protiv imovine,
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
 • protiv pravosuđa,
 • protiv vjerodostojnosti isprava,
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje obavljat će se na temelju navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koje zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Osobe će biti pozivane (obavještavane) putem kontakt e-pošte koji iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove
– oglas za radno mjesto (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000 Zagreb

Ako se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Nepotpune ili nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Tekst oglasa objavljuje se i na službenim internetskim stranicama Hrvatskih cesta d.o.o. kao i obavijest o konačnom odabiru kandidata.

Oglas je objavljen 14.12.2018. u "Narodnim novinama" br. 112/2018, a zamolbe će se zaprimati do zaključno 24.12.2018.