Zapošljavanja

Povratak
13/03/2019

[ODLUKA] Šef odjela

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, objavljuju  

OGLAS O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Natječaj je objavljen dana 6.7.2018. u Narodnim novinama br. 60 i na internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o. za radno mjesto

ŠEF ODJELA 

- mjesto rada u Varaždinu, Poslovna jedinica Varaždin, Odjel za tehničke poslove

- na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

- 1 izvršitelj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/07/2018

Šef odjela

HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, objavljuju

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

POSLOVNA JEDINICA VARAŽDIN, Odjel za tehničke poslove

ŠEF ODJELA   

s mjestom rada u Varaždinu - 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući integrirani sveučilišni studij (VSS), tehničkog smjera obrazovanja, prednost se daje Građevinskom fakultetu,
 • poželjno usavršavanje iz područja struke,
 • 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima od toga 2 god. na rukovodećim poslovima
 • položen stručni ispit
 • poznavanje propisa iz područja poslovne aktivnosti,
 • znanje engleskog jezika,
 • vozački ispit

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu,
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika domovnice ili elektronički zapis državljanstva,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument, (ugovor o radu/ rješenja), a u cilju dokazivanja radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, odnosno rukovodeće radno iskustvo,
 • uvjerenje / potvrda nadležnog suda, ne starije od 6 (šest) mjeseci, da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti,
 • preslika vozačke dozvole,
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) o navodima na koje se osoba poziva.

Od osobe (kandidata / kandidatkinje) se očekuje da je samostalan/na, inicijativan/na, otvoren/a, diplomatičan/na i sistematičan/na u obavljanju zadanih poslova te da ima organizacijske sposobnosti. Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola (kandidati/kandidatkinje).

Ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajući dokument kojim će to dokazati.
Ako osoba nema položen stručni ispit, dužna ga je položiti u roku ne dužem od 24 mjeseca.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela,
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
 • protiv Republike Hrvatske,
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
 • protiv braka, obitelji i mladeži,
 • protiv imovine,
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
 • protiv pravosuđa,
 • protiv vjerodostojnosti isprava,
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata / kandidatkinje vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koje zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Osobe će biti pozivane (obavještavane) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi. Obavijest o konačnom odabiru bit će objavljena na Internetskoj stranici Društva.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:

HRVATSKE CESTE d.o.o.
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE, POSLOVE LJUDSKIH RESURSA I OPĆE POSLOVE
- oglas za radno mjesto – (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3 
10000 ZAGREB  

Ukoliko se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Nepotpune ili nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

Oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 60 od 6.7.2018. te će se prijave zaprimati do zaključno 16.07.2018.