Zapošljavanja

Povratak
24/02/2023

Viši suradnik II (pripravnik) - Zagreb

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, objavljuju

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

Sektor za održavanje i promet
Odjel za redovito održavanje
Grupa za redovito održavanje cesta i objekata

VIŠI SURADANIK II (PRIPRAVNIK)

 • dva izvršitelja/izvršiteljice
 • na određeno vrijeme do jedne godine, uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

 • završen odgovarajući preddiplomski/diplomski sveučilišni ili stručni studij – VŠS/VSS, tehničkog smjera obrazovanja, prednost građevinskoj struci
 • poželjno usavršavanje iz područja struke
 • poznavanje zakona i propisa iz područja struke
 • informatička pismenost, prednost kandidatima sa znanjem rada u grafičkim aplikacijama (kao npr. AutoCAD, CorelDRAW)
 • samostalnost i sistematičnost
 • znanje engleskog jezika
 • vozački ispit.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu
 • preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • preslik domovnice ili elektronički zapis državljanstva
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • uvjerenje/ potvrda nadležnog suda ne starije od šest mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela koja se progone po službenoj dužnosti
 • preslik vozačke dozvole B-kategorije
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, svjedodžbe, diplome i sl.) o navodima na koje se osoba poziva
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna je pozvati se na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja).

Rad je organiziran u punom radnom vremenu, a prekovremeni i terenski rad moguć po potrebi i zahtjevima posla.

U navedenom natječaju vjerojatna je psihološka procjena kandidata pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, o čemu će prijavljeni kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Nakon provedenog selekcijskog postupka, za odabranog kandidata/kandidatkinju pokušati će se ostvariti potpora (sufinanciranje pripravništva) preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a ako to ne bude moguće, pripravništvo će se realizirati bez navedene potpore.

Ako osoba uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti »poveznicu«, tj. dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista ili sl.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema važećem Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, uz prijavu za natječaj priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja OVDJE.  

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, uz prijavu za natječaj dužan/dužna je priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina
 • protiv Republike Hrvatske
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa
 • protiv braka, obitelji i mladeži
 • protiv imovine
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja
 • protiv pravosuđa
 • protiv vjerodostojnosti isprava
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje obavljat će se na temelju navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koje udovoljavaju traženim uvjetima. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja e-poštom koju navedu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti poštom (ili osobno predati putem urudžbenog zapisnika Društva) u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove
Odjel za upravljanje ljudskim resursima
– oglas za radno mjesto – (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000, Zagreb

Ako se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, potrebno je za svaki oglas zasebno dostaviti svu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata/kandidatkinja prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen 24. 2. 2023. u "Narodnim novinama" br. 22/2023 te u 39. BILTENU BURZE RADA (HZZ), a zamolbe će se zaprimati do zaključno 6. 3. 2023.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje objavit će se na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.