Zapošljavanja

Povratak
07/09/2022

Viši samostalni referent urudžbenog zapisnika (Zagreb)

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, objavljuju

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove
Odjel za opće poslove / Grupa za upravljanje dokumentacijom i opće poslove

Viši samostalni referent urudžbenog zapisnika

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema SSS ili odgovarajući preddiplomski sveučilišni/stručni studij – VŠS, društvenog ili tehničkog smjera obrazovanja
 • poželjno usavršavanje iz područja struke
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje propisa i procedura iz poslovnih aktivnosti
 • organizacijske sposobnost
 • informatička pismenost
 • samostalnost, sistematičnost i inicijativnost.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu
 • preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • preslik domovnice ili elektronički zapis državljanstva
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/rješenje), kao dokaz radnog iskustva
 • uvjerenje/ potvrda nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela koja se progone po službenoj dužnosti
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, svjedodžbe, diplome i sl.) o navodima na koje se osoba poziva,
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna je pozvati se na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja).

Rad je organiziran u punom radnom vremenu, a prekovremeni rad određuje se po potrebi i zahtjevima posla.

Ako osoba uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti "poveznicu", tj. dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista ili sl.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema važećem Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17, 98/19, 84/21), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, uz prijavu za natječaj priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja - OVDJE

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, uz prijavu za natječaj dužan/dužna je priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina
 • protiv Republike Hrvatske
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa
 • protiv braka, obitelji i mladeži
 • protiv imovine
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja
 • protiv pravosuđa
 • protiv vjerodostojnosti isprava
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje obavljat će se na temelju navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koje udovoljavaju traženim uvjetima. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja putem kontakt e-pošte koju navedu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti poštom (ili osobno predati putem urudžbenog zapisnika Društva) u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove, Odjel za upravljanje ljudskim resursima
– oglas za radno mjesto – (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000 Zagreb

Ako se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, potrebno je za svaki oglas zasebno dostaviti svu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata/kandidatkinja prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen 7. 9. 2022. u "Narodnim novinama" br. 103/2022, a zamolbe će se zaprimati do zaključno 15. 9. 2022.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.