Vizija, misija, ciljevi i vrijednosti

VIZIJA

Vizija Hrvatskih cesta d.o.o. je kvalitetno međusobno prometno povezati hrvatske regije, uz povezivanje na europske prometne pravce. Razvojem cestovne infrastrukture pospješiti uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodno okruženje te osigurati dinamičan gospodarski razvitak.

MISIJA

Misija Hrvatskih cesta d.o.o. određena je Zakonom o cestama i Izjavom o osnivanju, a osnovna zadaća je upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta.

CILJEVI

Opći ciljevi za četverogodišnje razdoblje temelje se na Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. - 2030.) te Vladinom Programu građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine. U skladu s Programom, Hrvatske ceste d.o.o. nastavit će ulaganja u razvoj cestovne infrastrukture, gradnju i održavanje, uz racionalno korištenje raspoloživih sredstava.

VRIJEDNOSTI

Osnovne organizacijske vrijednosti su profesionalnost, stručnost, objektivnost, neovisnost i poštenje u radu, uvažavanje ljudskih prava i zaštita okoliša te sukladnost u radu sa svim nadležnim zakonima, pravilima i odredbama.