Izvanredni prijevoz

O izvanrednom prijevozu

Prijevoz vozilom ili skupom vozila koje samo ili zajedno s nedjeljivim teretom premašuje propisane dimenzije (širina, dužina, visina) ili ukupnu masu odnosno propisana osovinska opterećenja, može se obaviti samo na temelju dozvole za izvanredni prijevoz.
Javnom cestom na kojoj je prometnim znakom uspostavljeno ograničenje dimenzije, ukupne mase odnosno osovinskog opterećenja vozila, vozilo koje samo ili zajedno s nedjeljivim teretom prelazi ograničenja određena prometnim znakom može se kretati samo na temelju dozvole.

Dozvola za izvanredni prijevoz može se izdati:
– ako je vozilo ili teret konstrukcijski nedjeljiv na način da jednostavnom demontažom dijelova vozila ili tereta nije moguće uskladiti ukupnu masu, osovinska opterećenja ili dimenzije s propisanim iznosima ili ograničenjima označenim prometnim znakom za cestu ili njezin dio, odnosno ako prijevoz vozila ili tereta nije moguće u cijelosti obaviti drugim prijevoznim sredstvom, ili ako su troškovi organizacije i izvršenja prijevoza drugim prijevoznim sredstvima složeni i nerazmjerno visoki
– u drugim hitnim slučajevima kad to zahtijevaju izvanredne okolnosti i racionalnost prijevoza, ako je pri izvršenju prijevoza moguće osigurati nužne uvjete u pogledu zaštite cesta te sigurnosti i protočnosti prometa

Ako se kontrolom izvanrednog prijevoza utvrdi nepridržavanje bilo kojeg uvjeta iz dozvole ili Pravilnika o izvanrednom prijevozu smatrat će se da se izvanredni prijevoz obavlja bez dozvole.
Izdavatelj uz dozvolu za izvanredni prijevoz utvrđuje posebne uvjete prijevoza radi osiguranja sigurnosti korisnika ceste, zaštite javne cestovne infrastrukture i protočnosti prometa, kao i naknadu za izvanredni prijevoz.

Pravilnik o izvanrednom prijevozu pogledajte ovdje: NN 92/2018, 45/2020 

REGISTAR PRIJEVOZNIKA U CESTOVNOM PROMETU RH

FAQ - Najčešća pitanja
1. Koji su podaci obavezni za ispravnu prijavu izvanrednog prijevoza?

Prijevoznik ili posrednik dužan je prije početka izvanrednog prijevoza za svaki izvanredni prijevoz obaviti prijavu kroz IPR sustav. Ključni podaci za prijavu prijevoza su podaci koji nisu bili dostupni u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz i to:

 • točno vrijeme početka izvanrednog prijevoza
 • planirano vrijeme završetka izvanrednog prijevoza sukladno dostavljenom itineraru
 • početna kilometraža vozila
 • planirana završna kilometraža.

Ako su u prijavi početka izvanrednog prijevoza upisani neispravni podaci, prijava prijevoza će se smatrati nevažećom.

Utvrdi li se kontrolom da se izvanredni prijevoz obavlja uz upisane neispravne podatke o mjestu i vremenu polaska (dan, sat i minuta), početnoj kilometraži odnosno bez upisanih podataka o vremenu i završnoj kilometraži prethodno obavljenog izvanrednog prijevoza, dozvola se oduzima i vraća izdavatelju dozvole. Izdavatelj dozvole obavlja konačni obračun oduzete dozvole.

Utvrđena nepravilnost smatra se obavljanjem izvanrednog prijevoza bez dozvole.

2. Što je potrebno napraviti u situacijama kada kamioni stoje zbog izvanrednih događaja, a Prijava trajanja prijevoza je ograničena na maksimalna 24 sata?

Kada je u izvanrednim situacijama potrebno produžiti trajanje prijave prijevoza, potrebno je elektronskom poštom obavijestiti izdavatelja dozvole, upravitelje cesta na itineraru, prometnu inspekciju i policiju te od izdavatelja zatražiti izmjenu prijave prijevoza/dozvole sukladno odstupanju izvanrednog prijevoza u odnosu na prijavu prijevoza.

Ako je određena cesta zatvorena, promjena trase je moguća samo uz odobrenje izdavatelja ili upravitelja ceste preko koje ide alternativna trasa. 

 

3. Vrijedi li pravilo o djeljivom teretu odnosno trebamo li razdvojiti teret i voziti ga kao dva prijevoza u slučaju npr. ako se voze dva 20-stopna kontejnera koji imaju širinu 2,7m i visinu 3,36m. Dakle, riječ je IP-u koji ima širinu 2,7m i visinu 4,45m. Kontejneri zajedno natovareni ne dovode do produženja sklopa koji ostaje 16.5 m, dakle, redovna dužina i cijeli sklop ne prelazi 40 t mase. Moraju li se tereti spojiti kako bi izgledali kao nedjeljiv teret?

Ako prijevoz 2 kontejnera iz primjera ne dovodi do dodatnog povećanja propisom dopuštenih dimenzija, prijevoz se može obaviti na jednom prijevoznom sklopu. 

Utvrdi li se inspekcijskim nadzorom prijevoznog sklopa da se radi o kontejnerima identičnih dimenzija tj. da niti jedan od njih ne premašuje dopuštenu dužinu prema posebnom propisu te postoje uvjeti da se prevezu bez dodatnog spajanja, smatrat će se da se izvanredni prijevoz obavlja bez dozvole.

4. Može li se ishoditi dozvola za prijevoz dva kamiona smještenih na istu poluprikolicu na način da dolazi do prekoračenja propisane visine?

Prijevoz 2 kamiona, ako ne dovodi do dodatnog povećanja propisom dopuštenih masa i dimenzija može se obaviti na jednom prijevoznom sklopu bez ishođenja dozvole jer ne predstavlja izvanredni prijevoz.

Prijevoz koji, zbog smještaja kamiona koji se prevoze, nije usklađen s dopuštenom masom i dimenzijama (previsok je), ne može se smatrati izvanrednim prijevozom s obzirom na to da se radi o 2 komada tereta (nije nedjeljiv teret). 

5. Trebam li ishoditi dvije zasebne dozvole kada itinerar IPR-a prelazi granicu RH i vraća se nazad u RH?

Prilikom kreiranja itinerara koji prelazi granicu RH i ponovno se vraća u RH nije potrebno ishoditi dvije dozvole već je potrebno upisati dvije rute.

Primjer itinerara s prelaskom granice BiH kod Neuma:

Ruta 1: Ston - GP Zaton Doli

Ruta 2: GP Klek – Opatija

 • Za prvu (inicijalnu) rutu upisujete mjesto početka Ston, a za mjesto završetka GP Zaton Doli.
 • Novu rutu kreirate akcijom na "+Nova ruta"

 • Na drugoj ruti upisujete mjesto početka GP Klek, a mjesto završetka Opatija.

6. Je li dopušten prijevoz djeljivog tereta (utezi dizalice) na temelju godišnje dozvole (1. kategorija IP-a)?

Osnovni uvjeti za izvanredni prijevoz propisani su čl. 2  stavkom 1. Pravilnika o izvanrednom prijevozu koji glasi: „Prijevoz vozilom ili skupom vozila koje samo ili zajedno s nedjeljivim teretom premašuje propisane dimenzije (širina, dužina, visina) ili ukupnu masu odnosno propisana osovinska opterećenja može se obaviti samo na temelju dozvole za izvanredni prijevoz“.

Nadalje, sukladno čl. 2 stavku 3. točci 1. Pravilnika, propisano je da se dozvola za izvanredni prijevoz može izdati ako je vozilo ili teret konstrukcijski nedjeljiv na način da jednostavnom demontažom dijelova vozila ili tereta nije moguće uskladiti ukupnu masu, osovinska opterećenja ili dimenzije s propisanim iznosima ili ograničenjima označenim prometnim znakom za cestu ili njezin dio odnosno ako prijevoz vozila ili tereta nije moguće u cijelosti obaviti drugim prijevoznim sredstvom ili ako su troškovi organizacije i izvršenja prijevoza drugim prijevoznim sredstvima složeni i nerazmjerno visoki.

Kako primjer prijevoza dizalica iz upita predstavlja redoviti teret, u konkretnom slučaju navedena iznimka ne može se primijeniti jer trošak korištenja dodatnog kamiona svakako ne predstavlja nerazmjerno visok trošak u odnosu na prijevoz redovnih tereta.

Prijevoz  dizalice, s obzirom na to da je ona radni stroj i da nije namijenjena za prijevoz tereta nego za premještanje s raznih lokacija rada, svrstava se pod IV. kategoriju IP-a.

Ako se utezi prevoze posebno na priključnom vozilu, prijevoz se ne može prevoziti na temelju dozvole za IV. kategoriju jer se njime obavlja prijevoz tereta i takav skup  vozila podliježe odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.

7. Je li dopušteno na istom prijevoznom sklopu transportirati više komada nedjeljivog tereta (limovi)?

Kada se radi o prijevozu specifičnih tereta poput lima, ako se pojedinačno ne može uskladiti i sigurno prevesti u skladu s dimenzijama propisanim Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, tada postoje uvjeti za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz. Dodatno, ako se obavlja prijevoz više limova, najveća dopuštena masa skupa vozila i najveća dopuštena osovinska opterećenja trebaju biti usklađeni s Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama ((NN 85/16, 24/17, 70/19 i 60/20). Navedeno bi trebalo biti jasno naznačeno u dozvoli kao i obaveza da se svi rubni dijelovi tereta jasno označe te da se teret osigura.

8. Želim stornirati Prijavu jer prijevoz nije krenuo / vozilo je u kvaru.

Jednom predanu Prijavu nije moguće stornirati. Predajom Prijave Dozvola je konzumirana. Prije finalne predaje sustav uvijek generira radnu verziju Prijave koju je moguće pripremiti u bilo kojem trenutku i urediti neograničen broj puta prije finalne predaje.

Prijava izvanrednog prijevoza unosi se u sustav kada se utvrdi da su svi elementi izvanrednog prijevoza,  posebice prijevozni sklop (vozilo zajedno s teretom), vozila pratnje i stručno osoblje, spremni za početak izvanrednog prijevoza sukladno izdanoj dozvoli i uvjetima na cesti.

Preporuča se prijavu izvanrednog prijevoza izvršiti neposredno prije samog početka prijevoza kako bi se izbjegle nepredviđene situacije poput promjene prohodnosti itinerara (vremenski uvjeti), kvarova na vozilima i slično te troškovi izdavanja nove dozvole.

9. Na koji način, gdje se postavlja i kako se utvrđuje ispravnost table s natpisom - Izvanredni prijevoz?

Tabla s natpisom Izvanredni prijevoz postavlja se van kabine prijevoznog sredstva, a ne iza stakla jer se stvara odbljesak i smanjuje potrebna uočljivost. Ispravnost table također ovisi o vise čimbenika kao što su starost, vrsta i kvaliteta folije, način čuvanja i održavanja. Vizualnim pregledom može se utvrditi ispravnost table za potrebe dnevne vožnje tj. trebala bi imati jasne kontraste i potpuno očuvanu foliju (bez ogrebotina). Što se tiče ispravne vidljivosti tijekom noći, iskusne osobe mogu prepoznati smanjenu refleksiju dok se točna refleksija može izmjeriti uređajem za mjerenje retrorefleksije.

Uvjeti i način izdavanja dozvola za izvanredni prijevoz u Republici Hrvatskoj
Kategorije

Izvanredni prijevozi se s obzirom na prekoračenje dozvoljenih ukupnih masa, osovinskih opterećenja i dimenzija dijele u pet kategorija:

Izvanredni prijevoz I. kategorije
je prijevoz vozilom, koje samo ili zajedno s teretom ne premašuje 44 tone za sklop do 5 osovina, odnosno 48 tona za sklop od 6 ili više osovina, ukupne mase i/ili 3 metra širine i/ili 4,2 metra visine i/ili dužine do 23 metra te propisanim osovinskim opterećenjima ili osovinskim opterećenjima određenim prometnim znakovima.

Izvanredni prijevoz II. kategorije
je prijevoz vozilom, koje samo ili skupa s teretom ima sljedeće vrijednosti ukupne mase, dimenzija ili osovinskih opterećenja: iznad 44 odnosno 48 tona do najviše 60 tona ukupne mase i/ili iznad 3 metra do najviše 3,5 metra širine i/ili iznad 4,2 do najviše 4,5 metra visine i/ili dužine veće od 23 metra do najviše 30 metara i/ili koji premašuje osovinska opterećenja za najviše 20% od najvećih propisima dozvoljenih ili određenih prometnim znakovima.

Izvanredni prijevoz III. kategorije
je prijevoz vozilom, koje samo ili skupa s teretom premašuje gornje granice ukupne mase i/ili dimenzija i/ili osovinskih opterećenja, za izvanredni prijevoz II. kategorije.

Izvanredni prijevoz IV. kategorije
je prijevoz vozilima bez tereta, registriranim za sudjelovanje u prometu čija ukupna masa premašuje propisima dozvoljenu ukupnu masu, odnosno, zbog čije su ukupne mase premašena dozvoljena osovinska opterećenja (dizalice, radni strojevi i sl.).

Izvanredni prijevoz V. kategorije
je prijevoz vozilima bez tereta, kad to vozilo premašuje propisane dimenzije za I. kategoriju izvanrednog prijevoza, odnosno dimenzije određene prometnim znakom (vozila za obavljanje poljoprivrednih radova).

Vrste dozvola

Jednokratna dozvola izdaje se za svaki pojedinačni izvanredni prijevoz I., II., III. ili IV. kategorije vozila i vrijedi 30 dana od dana izdavanja.

Ovisno o karakteristikama vozila i tereta može se izdati za izvanredni prijevoz u konvoju koji može sadržavati najviše 3 vozila ili 3 skupa vozila.

Isto tako, može se izdati za više ponovljenih izvanrednih prijevoza II. i III. kategorije uz uvjet unaprijed određenog puta prijevoza, tereta i broja pojedinačnih izvanrednih prijevoza.

Godišnja dozvola izdaje se prijevozniku za izvanredne prijevoze I., IV. te V. kategorije ako premašuju dimenzije, masu i osovinsko opterećenje utvrđeno za I. kategoriju izvanrednog prijevoza. Godišnja dozvola vrijedi 365 dana od dana izdavanja te mora sadržavati sve podatke o svim vozilima kojima se obavlja izvanredni prijevoz.

NAPOMENA: Izdavatelj dozvole, za izrazito složene izvanredne prijevoze, prema potrebi može u jednokratnoj dozvoli utvrditi vrijeme polaska i dolaska obavljanja izvanrednog prijevoza II. i III. kategorije. U takvim slučajevima dozvola ne vrijedi 30 dana od dana izdavanja.

Započnite postupak
Zahtjev za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz

Zahtjev za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz uz pripadajuće privitke podnosi Agent za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, pravnoj osobi koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionaru, ovisno o javnoj cesti po kojoj se obavlja izvanredni prijevoz.

Ako se prijevoz treba obaviti na javnim cestama u nadležnosti više upravitelja (uključuje i godišnje dozvole) ili se dozvola izdaje prijevozniku iz Europske unije ili druge strane države, dozvolu izdaje društvo Hrvatske ceste d.o.o.

Zahtjev i pripadajući privitci moraju biti na hrvatskom jeziku. Zahtjev za izdavanje dozvole može se podnijeti putem APLIKACIJE od 30.3.2021. od 8 sati.

U postupku izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz potrebno je ishoditi suglasnosti i uvjete upravitelja javnih cesta odnosno koncesionara koji upravljaju javnim cestama na kojima se izvanredni prijevoz treba obaviti. Ako izvanredni prijevoz može izazvati interakciju na drugoj infrastrukturi odnosno dobrima, u postupku izdavanja dozvole potrebno je ishoditi suglasnosti i uvjete subjekata koji upravljaju tom infrastrukturom odnosno dobrima.

Suglasnosti treba ishoditi davatelj dozvole, a može ih ishoditi i podnositelj zahtjeva.

Prijava izvanrednog prijevoza

Prijave IPR-a obavljaju se putem NOVE APLIKACIJE na temelju izdane dozvole za IPR.

Napomena: Sukladno čl. 16. st. 2. Pravilnika o izvanrednom prijevozu (NN 92/18), prijavu izvanrednog prijevoza dužan je izvršiti Voditelj IPR-a. Pravo prijave prijevoza po pojedinačnoj dozvoli ima isključivo osoba (odnosno osobe) koja je na dozvoli navedena kao Voditelj IPR-a.

Isto tako, a sukladno poglavlju 3.4 Upute za korištenje IPR sustava, potrebno je prijaviti / aktivirati sve korisnike odnosno Voditelje IPR-a i dodijeliti im minimalno prava (predložak) Voditelja IPR-a kako bi s njihovim profilom mogli izvršiti prijavu IPR-a.

Pravilno i potpuno popunjena prijava izvanrednog prijevoza obavezni je prilog svake dozvole za izvanredni prijevoz bez koje dozvola nije važeća. 

 

Pratnja izvanrednog prijevoza

S obzirom na zahtjevnost i značaj prijevoza te prijevozne pravce određuje se obveza i vrsta pratnje izvanrednog prijevoza, broj vozila za pratnju i obveza sudjelovanja prometne policije radi sigurnog odvijanja izvanrednog prijevoza.

Pratnja izvanrednih prijevoza je obvezna samo za onaj dio prijevoznog puta za koji je to u dozvoli izričito određeno te se obavlja najmanje s jednim vozilom za pratnju koje vozi ispred, a na autocesti iza izvanrednog prijevoza. Kad se pratnja obavlja s dva ili više vozila, jedno vozilo treba biti ispred a ostala iza, a ako se pratnja sastoji od vozila zahtjevne pratnje ono se za vrijeme prijevoza nalazi ispred, a na autocesti iza izvanrednog prijevoza.

Na autocesti i brzoj cesti s jednosmjernim prometom i najmanje dvije vozne trake:

 • obvezna je jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,0 metra do najviše 3,5 metra i/ili duljine od 23 metra do 30 metara ili za izvanredne prijevoze kada se prijevoz obavlja brzinom manjom od 50 km/h;
 • obvezna je jedna zahtjevna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,5 metra do najviše 4,5 metra i/ili duljine od 30 metara do 40 metara;
 • obvezna je jedna zahtjevna pratnja i jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 4,5 metra i/ili duljine od 40 metara te kada se očekuje zaustavljanje prometa tijekom prijevoza.

Na ostalim cestama:

 • obvezna je jedna jednostavna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,0 metra do najviše 3,5 metra i/ili duljine od 23 metra do 25 metara ili za izvanredne prijevoze kada se prijevoz obavlja brzinom manjom od 30 km/h;
 • obvezna je jedna jednostavna i jedna zahtjevna pratnja za izvanredne prijevoze širine iznad 3,5 metra do najviše 4,0 metra i/ili duljine od 25 metara do 30 metara;
 • obvezne su najmanje dvije zahtjevne pratnje za izvanredne prijevoze širine iznad 4,0 metra do najviše 4,5 metra i/ili duljine od 30 metara do 35 metara;
 • obvezne su najmanje dvije zahtjevne pratnje za izvanredne prijevoze širine iznad 4,5 metra i/ili duljine od 35 metara.

S obzirom na svojstva izvanrednog prijevoza i put prijevoza, može se odrediti i zahtjevniji opseg pratnje kao i sudjelovanje prometne policije na zahtjev nadležne policijske uprave. Opseg i način sudjelovanja prometne policije utvrđuje nadležna policijska uprava na temelju izdane pisane suglasnosti, u roku od 5 dana od dana podnošenja zahtjeva davatelja dozvole.

Plan puta prijevoza

Plan puta (itinerar) mora sadržavati sljedeće podatke:

 • itinerar prijevoza s navođenjem javnih cesta po kojima će se odvijati izvanredni prijevoz te svih parkirališnih i drugih prometnih površina uz trasu prijevoza, prikladnih za zaustavljanje izvanrednog prijevoza i odgovarajući kartografski prikaz;
 • vremenski tijek prijevoza s navođenjem predviđenih zaustavljanja na parkirališnim ili drugim prometnim površinama uz put prijevoza;
 • opis, lokaciju i predviđeno vrijeme posebnog manevriranja vozilom ili manipuliranja teretom;
 • opis predviđenih posebnih mjera pri izvođenju izvanrednog prijevoza (djelomično ili potpuno zatvaranje javne ceste zbog izvanrednog prijevoza s predviđenim vremenom njegovog trajanja, predviđeni zahvati u naprave i vodove u zračnom prostoru iznad kolnika ceste i slično);
 • način uređivanja prometa u slučajevima izmjeničnog odvijanja cestovnog prometa usmjerenog pomoću semafora ili ručno, preusmjeravanja prometa na obilazne ceste i slično.

OGRANIČENJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA – INTERAKTIVNA KARTA

Troškovi izdavanja dozvola

Dozvola se može izdati samo ako su prije njezinog preuzimanja plaćeni sljedeći troškovi:

 • trošak za tehničku obradu zahtjeva
 • naknada za izvanredni prijevoz
 • ostali troškovi koji se odnose na izdavanje dozvole.

Upravna pristojba za izdavanje rješenja o zahtjevu za dozvolu za izvanredni prijevoz u međunarodnom cestovnom prometu, plaća se u državnim biljezima u iznosu od 85,00 HRK / 11,28 EUR, a za svako sljedeće vučno vozilo odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, dodatnih 35,00 HRK / 4,65 EUR po tarifnom broju 17. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", broj 92/2021). Pristojba se može uplatiti i na obrascu naloga za plaćanje te se prilaže uz Zaključak o naplati troškova tehničke obrade i naknade za izvanredni prijevoz. 

Podaci za plaćanje

 • Državni proračun - IBAN: HR12 1001 0051 8630 00160 
 • Model: HR64 
 • Poziv na broj primatelja: 5002-38108-OIB pristojbenog obveznika odnosno uplatitelja
 • Opis plaćanja: upisati broj Zaključka iz aplikacije

Mjerila za izračun naknade za izvanredni prijevoz i troškovi za tehničku obradu zahtjeva za pojedinu kategoriju izvanrednog prijevoza, u odnosu na rok valjanosti dozvole i udaljenost izvanrednog prijevoza, prikazani su u tablici:

KATEGORIJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA UDALJENOST VRSTA DOZVOLE TROŠAK ZA TEHNIČKU OBRADU ZAHTJEVA NAKNADA ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ
I. sve jednokratna 500 HRK /
66,36 EUR
0 HRK / 0 EUR
  sve godišnja 1.000 HRK / 132,72 EUR 0 HRK / 0 EUR
II. do 150 km jednokratna 300 HRK /
39,82 EUR
300 HRK /
39,82 EUR
  preko 150 km jednokratna 600 HRK /
79,63 EUR
600 HRK /
79,63 EUR
III. do 150 km jednokratna 1.000 HRK / 132,72 EUR 1.500 HRK / 199,08 EUR
  preko 150 km jednokratna 2.000 HRK / 265,45 EUR 3.000 HRK / 398,17 EUR
IV. sve jednokratna 500 HRK /
66,36 EUR
0 HRK / 0 EUR
  sve godišnja 1.000 HRK / 132,72 EUR 0 HRK / 0 EUR
V. sve godišnja 0 HRK / 0 EUR 0 HRK / 0 EUR

Konačni obračun troškova postupka, iznos naknade za izvanredni prijevoz i ostali troškovi izvanrednog prijevoza obračunavaju se rješenjem.

Ako su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje dozvole, dozvola se izdaje u roku od najviše 30 dana od dana primitka zahtjeva te se dostavlja putem aplikacije.