Predaja odštetnog zahtjeva u slučaju prometne nezgode

Ako je do prometne nezgode došlo na državnoj cesti i ako vozač smatra da su za prometnu nezgodu odgovorne Hrvatske ceste d.o.o. postupak je sljedeći:

1. Pribavite dokumentaciju:

2. Uputite zahtjev (dopis) za naknadu štete Hrvatskim cestama d.o.o. poštanskim putem na adresu Vončinina 3, 10000 Zagreb ili elektronskom poštom na adresu: javnost@hrvatske-ceste.hr. U zahtjevu navedite Vaše osobne podatke i kontakt te ukratko opišite na koji način je došlo do prometne nezgode i zašto smatrate Hrvatske ceste d.o.o. odgovornima, a zahtjevu priložite gore navedenu dokumentaciju.