Priključci na javnu cestu

Zakon o cestama definira priključak i prilaz na javnu cestu koji se smiju izvesti samo uz suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o.

Uvjeti za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu propisani su Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu.