Izgradnja spojne ceste čvor „Vučevica“ na A1 – čvor na DC8, dionica čvor Vučevica – tunel Kozjak, poddionica čvor Vučevica – sjeverni portal tunela Kozjak, duljine cca 0,40 km

Stručni nadzor nad modernizacijom dekorativne rasvjete na mostu dr. F. Tuđmana u Dubrovniku na državnoj cesti oznake DC8

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC34 u dionici od obilaznice Valpova do Osijeka, faza II, duljine 2,7 kilometara

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada prometnog elaborata povećanja sigurnosti motociklista na državnoj cesti oznake DC8, dionica Lukovo Šugarje-GP Klek

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije križanja Put Bilaja i državne ceste oznake DC8 u Makarskoj

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC37 od naselja Gora do Gline, od km 8+120 do km 17+450 s izgradnjom pješačko-biciklističke staze

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Sanacija nestabilnih stijenskih pokosa u usjeku na državnoj cesti oznake DC8 na lokalitetima Kovačev brijeg i Grgurići kod mjesta Slano u Dubrovačkom primorju
Radovi
Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca
Radovi
Izgradnja raskrižja državne ceste oznake DC110 i odvojka do trajektnog pristaništa u Tkonu