Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa kompletnim upravnim postupkom za izgradnju i rekonstrukciju državne ceste oznake DC432 u Splitu (Solinska ulica)

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC52, dionica Prozor-Vrelo Koreničko (Trnavec-Pogledalo), od km 26+800 do km 35+480, duljine 8,6 km

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC409, dionica Bilinski Put-Splitski aerodrom

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC8, dionica 002, Jušići-Matulji, od km 12+300 do km 13+600, faza 1, duljine 1,3 km

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Ugradnja metalne zaštitne ograde na državnoj cesti oznake DC115 dionica Gornji Humac-Bol na otoku Braču

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju dionice državne ceste oznake DC75, Plovanija-Marija na Krasu, duljine 3 km

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Izgradnja autobusnog ugibališta sa pripadajućim nogostupom i oborinskom odvodnjom na državnoj cesti oznake DC1, dionica 011, u stac. 48+100 km u Općini Rakovica
Usluge
Provedba geotehničkih istražnih radova i izrada projekata sanacije klizišta i odrona na državnim cestama u Republici Hrvatskoj
Radovi
Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti oznake DC46 u Ivankovu, izgradnja kružnog toka