Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC47 sa županijskom cestom oznake ŽC3250 u kružni tok, u Bročicana kod Novske

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC20, dionica Donji Vidovec-Donja Dubrava, dužine 2081 m

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC60, dionica Lovreć-Imotski u Grubinama, devijacija Ajdukova Draga

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa kompletnim upravnim postupkom za izgradnju i rekonstrukciju državne ceste oznake DC432 u Splitu (Solinska ulica)

Izgradnja nogostupa uz državnu cestu oznake DC8, dionica 012, u Posedarju

Izgradnja pješačkih staza na državnoj cesti oznake DC38, dionica 003 u naseljima Resnik, Svilna i Buk

Posljednje objave

Radovi
Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izgradnje obilaznice Apševaca i Lipovca
Usluge
Obilaznica Apševaca i Lipovca, PR usluge za projekt, uključivo završna konferencija
Radovi
Sanacija pokosa na državnoj cesti oznake DC3, dionica 016 od km 7+820 do km 7+980, lokacija Špićunak