Stručni nadzor nad modernizacijom dekorativne rasvjete na mostu dr. F. Tuđmana u Dubrovniku na državnoj cesti oznake DC8

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC34 u dionici od obilaznice Valpova do Osijeka, faza II, duljine 2,7 kilometara

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada prometnog elaborata povećanja sigurnosti motociklista na državnoj cesti oznake DC8, dionica Lukovo Šugarje-GP Klek

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije križanja Put Bilaja i državne ceste oznake DC8 u Makarskoj

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC37 od naselja Gora do Gline, od km 8+120 do km 17+450 s izgradnjom pješačko-biciklističke staze

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnih i glavnih projekata te provedba upravnih postupaka na rekonstrukciji državne ceste oznake DC56, poddionica Crivac-Ramljane u dužini cca 4 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Usluge
Stručni nadzor nad modernizacijom dekorativne rasvjete na mostu dr. F. Tuđmana u Dubrovniku na državnoj cesti oznake DC8
Usluge
Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državne ceste oznake DC34 u dionici od obilaznice Valpova do Osijeka, faza II, duljine 2,7 kilometara
Usluge
Izrada prometnog elaborata povećanja sigurnosti motociklista na državnoj cesti oznake DC8, dionica Lukovo Šugarje-GP Klek