NABAVA OPSKRBE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Nabava i isporuka soli za ceste i soli za ceste za silose za razdoblje od jedne godine

Elektronička oprema-hardver

Nabava opskrbe električne energije

NABAVA, ISPORUKA I MONTAŽA AUTOMATSKIH STACIONARNIH BROJILA PROMETA (ABP) TE ODGOVARAJUĆE PROGRAMSKE PODRŠKE

Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC213 od raskrižja Nemetin do kružnog raskrižja Aljmaš, od km 0+000 do km 12+300, I faza

Posljednje objave

Usluge
Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta Pokupsko na državnoj cesti oznake DC31, dionica 002, u km 3+699
Radovi
Sanacija mosta Pokupsko na državnoj cesti oznake DC31, dionica 002, u km 3+699
Radovi
Sanacija oštećenja kolničke konstrukcije na državnim cestama na području Sisačko - moslavačke županije