Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izgradnje obilaznice Apševaca i Lipovca

Sanacija pokosa na državnoj cesti oznake DC3, dionica 016 od km 7+820 do km 7+980, lokacija Špićunak

Sanacija mosta preko rijeke Neretve u Metkoviću na državnoj cesti oznake DC62, dionica 003, km 24+185

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC47 sa županijskom cestom oznake ŽC3250 u kružni tok, u Bročicana kod Novske

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC20, dionica Donji Vidovec-Donja Dubrava, dužine 2081 m

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC60, dionica Lovreć-Imotski u Grubinama, devijacija Ajdukova Draga

Posljednje objave

Radovi
Zaštitna arheološka istraživanja prilikom izgradnje obilaznice Apševaca i Lipovca
Usluge
Obilaznica Apševaca i Lipovca, PR usluge za projekt, uključivo završna konferencija
Radovi
Sanacija pokosa na državnoj cesti oznake DC3, dionica 016 od km 7+820 do km 7+980, lokacija Špićunak