Usluge

Izrada projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC414, dionica 2: spomenik kod Trstenika-Kozje Ždrijelo sa upravnim postupkom (izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta)

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada svih vrsta projekata i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC34 na dionici od naselja Podravska Moslavina do naselja Sveti Đurađ (bez obilaznice Grada Donjeg Miholjca) ukupne duljine 20 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije zaobilaznice Solina s ishođenjem građevinske dozvole, na državnoj cesti oznake DC8 od km 20+200 do km 22+850 u duljini od 2.650 metara

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Studija varijantnih rješenja prolaza državne ceste D9 kroz središte grada Metkovića

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor sanacije nestabilnih blokova na državnoj cesti oznake DC70 (predio Naklice)

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad izgradnjom prometnice Laškovica-Kistanje

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru