Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC5 Terezino Polje-Virovitica, duljine 10,85 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC45 Garešnica-Rogoža, duljine 8,4 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC28 Severin-Veliki Grđevac, duljine 11,0 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s upravnim postupkom za rekonstrukciju državne ceste oznake DC8, dionica 016, raskrižje Sevid-Bataluša sa rekonstrukcijom 4 raskrižja (od km 44+158 do km 54+073) u duljini 9,8 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada izvedbenog projekta za izvanredno održavanje državne ceste oznake DC34 Čađavica-Gezinci, duljine 3,7 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada izvedbenog projekta za izvanredno održavanje državne ceste oznake DC314 kroz grad Orahovicu, duljine 2,9 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Izgradnja obilaznice grada Vukovara, poddionica od čvora „Bršadin sjever“ (križanje sa D55) do čvorišta „Lužac“ (uključujući čvorište „Lužac“ i spoj na Ž4138) u km 2+320-jedan kolnik duljine cca 5,6 km
Roba
Kasko osiguranje vozila
Usluge
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC8, dionica 006, Kozica (Novi Vinodolski)-Senj, duljine 7,9 km