Usluge

Studija varijantnih rješenja spojne ceste od D36 (Ulica Banija) do planirane Zapadne obilaznice u Karlovcu

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Prostorno – prometno građevinska studija cestovne mreže na širem području grada Sinja

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Provedba glavnih pregleda 82 mosta na državnim cestama Republike Hrvatske

NOVELACIJA IDEJNOG RJEŠENJA I IZRADA STUDIJE O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ S ISHOĐENJEM RJEŠENJA O PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA NA OKOLIŠ ZA PROMETNICU DUBROVNIK – ZRAČNA LUKA (ĆILIPI)

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC6 od GP Jurovski Brod-Žakanje-Ribnik do Netretića

Izrada projekta sanacije nadvožnjaka u Krapini na državnoj cesti oznake DC1

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru