Izrada studije utjecaja na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš izrada svih vrsta idejnih projekata s ishođenjem lokacijske dozvole za Novu trasu državne ceste DC47, dionica Bair (DC47) - Donji Čaglić (DC5), duljine cca 12 km

Izmjena i dopuna projektne dokumentacije i upravni postupak za Rekonstrukciju DC8 kroz naselje Plano

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole i građevinske dozvole za obilaznicu Draga Bašćanska i Jurandvor, duljine 4 km.

Izrada svih vrsta idejnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje lokacijske dozvole za Obilaznicu Pleternice, duljine cca 8 km

Izrada Studije utjecaja na okoliš Srijemsku graničnu transverzalu, dionica Ilok - Lipovac

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Novelacija projektne dokumentacije s upravnim postupkom za Rekonstrukciju DC66 u Puli, faza I

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Posljednje objave

Radovi
Rekonstrukcija državne ceste oznake DC5, dionica 006, izgradnja 2 (dva) autobusna ugibališta u naselju Dubovac
Radovi
Izvedba revizijskih kolica na mostu "dr. Franja Tuđmana" na državnoj cesti oznake DC8 u Dubrovniku
Usluge
Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste oznake DC2 Vukovar-Opatovac-faza 3-Sotin-Opatovac duljine 4,952 km