Radovi/Usluge/Roba

Antivirusni softver - Symantec

Usluge čišćenja poslovnih prostora, Ispostave - grupe od 2 - 11.

Elektronička oprema - centralni uređaj za pohranu podataka

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC 58, dionica Šibenik-Ražine

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC 1-lokacija pothodnik kod autobusnog kolodvora u Karlovcu