Radovi/Usluge/Roba

Radovi na usklađenju opreme tunela Mravince sa direktivom 2004/54/EC

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC225 na području Općine Brdovec u duljini od 7.645 m

Obnova kolnika na državnim cestama oznaka DC 60 i DC 220, prolaz kroz Trilj

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije državnih cesta u Našicama i prigradskom naselju Martin: (Martin-Ul. k. Zvonimira; Našice-Ul. k. P. Krešimira IV) i državne ceste oznake DC 53 (Našice-Ul. Vatroslava Lisinskog)

Rekonstrukcija državnih cesta u Našicama i prigradskom naselju Martin: (Martin-Ul. k. Zvonimira; Našice-Ul. k. P. Krešimira IV) i državne ceste oznake DC 53 (Našice-Ul. Vatroslava Lisinskog)

Redovito održavanje meteorološko-informacijskog sustava