Zapošljavanja

Povratak
29/09/2021

[ODLUKA] Glavni inženjer I (Rijeka)

Dana 28.7.2021. objavljen je oglas u "Narodnim novinama" br. 85/2021  te na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o. za radno mjesto 

GLAVNI INŽENJER I

 • 1 izvršitelj
 • na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca
 • mjesto rada u Rijeci

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Društva donijela je konačnu Odluku o sklapanju Ugovora o radu s kandidatom Dejanom Bubničem koji je u potpunosti udovoljio uvjetima iz natječaja.

Povjerenstvo za zasnivanje radnog odnosa

28/07/2021

Glavni inženjer I (Rijeka)

Hrvatske ceste d.o.o.
Vončinina 3, 10 000 Zagreb

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Poslovna jedinica Rijeka
Tehnička ispostava Rijeka

GLAVNI INŽENJER I

 • 1 izvršitelj
 • na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

 • završen odgovarajući diplomski sveučilišni ili stručni studij – VSS, tehničkog smjera obrazovanja
 • poželjno usavršavanje iz područja struke
 • položen stručni ispit
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje zakona i propisa iz područja struke
 • visok stupanj samostalnosti u radu
 • informatička pismenost
 • vozački ispit
 • znanje engleskog jezika.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu
 • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • presliku domovnice ili elektronički zapis državljanstva
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/rješenja), kao dokaz radnog iskustva
 • uvjerenje/potvrda nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) na koje se osoba poziva
 • presliku dokumenta o položenom stručnom ispitu
 • presliku vozačke dozvole
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna je pozvati se na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja).

Od prijavljene osobe očekuje se također sistematičnost u obavljanju zadanih poslova, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine.

Ako osoba nema položen stručni ispit, za navedeno radno mjesto postoji obveza polaganja stručnog ispita, sukladno internim aktima poslodavca.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema aktualnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), uz prijavu za natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja - OVDJE.  

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina
 • protiv Republike Hrvatske
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa
 • protiv braka, obitelji i mladeži
 • protiv imovine
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja
 • protiv pravosuđa
 • protiv vjerodostojnosti isprava
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje obavljat će se na temelju navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa osobama koji zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Osobe će biti pozivane (obavještavane) putem e-adrese za kontakt koju iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti isključivo poštom ili osobno predati putem urudžbenog zapisnika Društva, u roku od 8 dana od objave oglasa, na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove
Odjel za upravljanje ljudskim resursima
– oglas za radno mjesto ____ (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000 Zagreb

Ako se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen 28.7.2021. u "Narodnim novinama" br. 85/2021, a zamolbe će se zaprimati do zaključno 6. kolovoza 2021.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.