Zapošljavanja

Povratak
27/08/2021

[ODLUKA] Viši samostalni referent (Split)

Dana 23.6.2021. objavljen je oglas u "Narodnim novinama" br. 68/2021  te na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o. za radno mjesto 

VIŠI SAMOSTALNI REFERENT

 • mjesto rada u Splitu
 • 1 izvršitelj
 • na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Društva donijela je konačnu Odluku o sklapanju Ugovora o radu s kandidatom Matom Mandušićem koji je u potpunosti udovoljio uvjetima iz natječaja.

23/06/2021

Viši samostalni referent (Split)

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, objavljuju

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

POSLOVNA JEDINICA SPLIT
Odjel za pravne, opće i ekonomske poslove
Grupa za zemljišnoknjižnu i katastarsku pripremu i provedbu

VIŠI SAMOSTALNI REFERENT
– 
mjesto rada u Splitu
– 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • završena srednja škola (SSS) ili završen preddiplomski sveučilišni studij/prvostupni stručni studij (VŠSS) tehničkog smjera obrazovanja
 • prednost geodetska struka
 • poželjno usavršavanje iz područja struke
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje poslovnih aktivnosti i propisa iz djelokruga rada
 • poznavanje poslovnih procesa
 • samostalnost i sistematičnost
 • informatička pismenost
 • vozački ispit.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu
 • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
 • presliku domovnice ili elektronički zapis državljanstva
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/ rješenje), kao dokaz radnog iskustva
 • uvjerenje/potvrda nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) na koje se osoba poziva
 • presliku vozačke dozvole
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna je pozvati se na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja).

Od prijavljene osobe očekuje se samostalnost i sistematičnost u obavljanju zadanih poslova.

Ako se u opisu poslova radnog mjesta traži polaganje stručnog ispita, sukladno internim aktima poslodavca, osoba koja ispit nema dužna ga je položiti u roku od 24 mjeseca.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema važećem Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17,98/19), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, uz prijavu za natječaj priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja OVDJE

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, uz prijavu za natječaj dužan/dužna je priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina
 • protiv Republike Hrvatske
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa
 • protiv braka, obitelji i mladeži
 • protiv imovine
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja
 • protiv pravosuđa
 • protiv vjerodostojnosti isprava
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje obavljat će se na temelju navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koje udovoljavaju traženim uvjetima. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja putem kontakt e-pošte koju navedu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti poštom (ili osobno predati putem urudžbenog zapisnika Društva) u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove
Odjel za upravljanje ljudskim resursima
– oglas za radno mjesto ____ (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000 Zagreb

Ako se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, potrebno je za svaki oglas zasebno dostaviti svu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata/kandidatkinja prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen 23.6.2021. u "Narodnim novinama" br. 68/2021, a zamolbe će se zaprimati do zaključno 1.7.2021.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.