Zapošljavanja

Povratak
20/04/2021

[ODLUKA] Viši suradnik I za nabavu i ugovaranje projektiranja cesta – pripravnik (Zagreb)

Dana 5.2.2021. objavljen je oglas u Narodnim novinama br. 10/2021 te na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o. za radno mjesto 

Viši suradnik I za nabavu i ugovaranje projektiranja cesta – pripravnik

 • mjesto rada u Zagrebu
 • 1 izvršitelj/ica
 • na neodređeno vrijeme, uz pripravnički staž od 1 godine

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Društva donijela je konačnu Odluku o sklapanju Ugovora o radu s kandidatkinjom Karlom Mikac koja je u potpunosti udovoljila uvjetima iz natječaja.

Povjerenstvo za zasnivanje radnog odnosa

05/02/2021

Viši suradnik I za nabavu i ugovaranje projektiranja cesta – pripravnik (Zagreb)

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb
POSEBAN ODJEL ZA NABAVU
Grupa za nabavu građenja cesta

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Viši suradnik I za nabavu i ugovaranje projektiranja cesta – pripravnik
- mjesto rada u Zagrebu
– 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij (VSS), tehničkog ili društvenog smjera obrazovanja
 • poželjno usavršavanje iz područja struke
 • poželjno znanje o teoriji i praksi nabave
 • poznavanje zakonskih propisa (Zakon o javnoj nabavi)
 • vještine pregovaranja
 • samostalnost, sistematičnost i inicijativnost
 • poznavanje stranog jezika (prednost engleski jezik)
 • vozački ispit

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz pripravnički staž od 1 godine.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu
 • preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • preslik domovnice ili elektronički zapis državljanstva
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/ rješenje), kao dokaz radnog iskustva
 • uvjerenje/ potvrda nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) na koje se osoba poziva
 • preslik vozačke dozvole
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna je pozvati se na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola (kandidat/kandidatkinja).

Sukladno internim aktima poslodavca i zahtjevima radnog mjesta, ako osoba nema odgovarajući certifikat u području javne nabave, biti će obvezna položiti ga u primjerenom roku koji odredi poslodavac, ali ne dužem od 24 mjeseca.

Ako osoba uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti "poveznicu" tj. dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema važećem Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, uz prijavu za natječaj priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja - OVDJE

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, uz prijavu za natječaj dužan/dužna je priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina
 • protiv Republike Hrvatske
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa
 • protiv braka, obitelji i mladeži
 • protiv imovine
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja
 • protiv pravosuđa
 • protiv vjerodostojnosti isprava
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje obavljat će se na temelju već navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koje udovoljavaju traženim uvjetima. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja putem kontaktne e-pošte koju navedu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti poštom (ili osobno predati putem urudžbenog zapisnika Društva) u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove
Odjel za upravljanje ljudskim resursima
– oglas za radno mjesto – (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000 Zagreb

Ako se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, potrebno je za svaki oglas zasebno dostaviti svu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata/kandidatkinja prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen 5.2.2021. u Narodnim novinama br. 10/2021, a zamolbe će se zaprimati do zaključno 15.2.2021.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.