Zapošljavanja

Povratak
11/11/2020

[ODLUKA] Glavni inženjer I (Osijek)

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, sukladno odluci Uprave objavljuju  

OGLAS O PONIŠTENJU NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa u Poslovnoj jedinici Osijek / Odjel za tehničke poslove / Grupa za tehničke poslove                                                      

GLAVNI INŽENJER I
- mjesto rada u Osijeku
- 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme (uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca).

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 111/20 od 14.10.2020. i na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o.

Oglas o poništenju natječaja objavljen je u Narodnim novinama br. 123/2020 od 11.11.2020.

14/10/2020

Glavni inženjer I (Osijek)

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, objavljuju

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Poslovna jedinica Osijek

Odjel za tehničke poslove

Grupa za tehničke poslove                                                      

GLAVNI INŽENJER I - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

 • završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij - VSS, tehničkog smjera obrazovanja
 • poželjno usavršavanje iz područja struke
 • položen stručni ispit
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje zakona i propisa iz područja struke
 • visok stupanj samostalnosti u radu
 • informatička pismenost
 • vozački ispit
 • znanje engleskog jezika

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu
 • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • presliku domovnice ili elektronički zapis državljanstva
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/ rješenja), kao dokaz radnog iskustva
 • uvjerenje / potvrdu nadležnog suda, ne starije od 6 (šest) mjeseci, da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) na koje se osoba poziva
 • preslika dokumenta o položenom stručnom ispitu
 • preslika vozačke dozvole
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna je pozvati se na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola (kandidat/kandidatkinja).
Od prijavljene osobe očekuje se također sistematičnost u obavljanju zadanih poslova, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine.
Ako osoba nema položen stručni ispit, za navedeno radno mjesto postoji obveza polaganja stručnog ispita, sukladno internim aktima poslodavca.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema aktualnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17,98/19), uz prijavu za natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina
 • protiv Republike Hrvatske
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa
 • protiv braka, obitelji i mladeži
 • protiv imovine
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja
 • protiv pravosuđa
 • protiv vjerodostojnosti isprava
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti

Odabir kandidata/kandidatkinje obavljat će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koje zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Osobe će biti pozivane (obavještavane) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti isključivo poštom ili osobno predati putem urudžbenog zapisnika Društva, u roku od 8 dana od objave oglasa, na adresu:
HRVATSKE CESTE d.o.o.
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE, POSLOVE LJUDSKIH RESURSA I OPĆE POSLOVE
Odjel za upravljanje ljudskim resursima
- oglas za radno mjesto – (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000 ZAGREB

Ako se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti potpunu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen i u Narodnim novinama br. 111/20 od 14.10.2020. a prijave će se zaprimati do zaključno 22.10.20.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.