Zapošljavanja

Povratak
16/10/2020

[ODLUKA] Administrator - servirka (konobar) - Zagreb

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, sukladno odluci Uprave objavljuju  

OGLAS O PONIŠTENJU NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa u Sektoru za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove, Odjelu za opće poslove, Restoranu Društva:

ADMINISTRATOR – SERVIRKA (KONOBAR)
- mjesto rada u Zagrebu
- 1 izvršitelj
- na neodređeno vrijeme (uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca).

Natječaj je objavljen 11.9.2020. u Narodnim novinama br. 101/20 i na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o.

11/09/2020

Administrator - servirka (konobar) - Zagreb

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb 
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove
Odjel za opće poslove
Restoran Društva

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

ADMINISTRATOR – SERVIRKA (KONOBAR)
- 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu

Uvjeti:

 • završena srednja stručna sprema ili niža stručna sprema (SSS/NSS),
 • poželjno usavršavanje iz područja struke,
 • 1 mj. radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje propisa o zaštiti zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti te sanitarnih propisa.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu,
 • preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
 • preslik domovnice ili elektronički zapis državljanstva,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/ rješenja), a u cilju dokazivanja radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • uvjerenje/ potvrda nadležnog suda ne starije od 6 (šest) mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti,
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, svjedodžbe i sl.) o navodima na koje se osoba poziva,
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja).

Od osobe se očekuje visok stupanj samostalnosti u obavljanju zadanih poslova.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema aktualnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19), uz prijavu za natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela,
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
 • protiv Republike Hrvatske,
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
 • protiv braka, obitelji i mladeži,
 • protiv imovine,
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
 • protiv pravosuđa,
 • protiv vjerodostojnosti isprava,
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje vršit će se na temelju navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koji zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Osobe će biti pozivane (obavještavane) putem e-kontakta koji iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti poštom (ili osobno predati putem urudžbenog zapisnika Društva) u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:

Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove, Odjel za upravljanje ljudskim resursima
– oglas za radno mjesto ____ (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000 Zagreb

Ako se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja i zapošljavanja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen i u Narodnim novinama br. 101/2020 od 11.9.2020. a prijave će se zaprimati do zaključno 21.9.2020.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.