Zapošljavanja

Povratak
25/09/2020

[ODLUKA] Savjetnik I (Zagreb)

Dana 29.7.2020. objavljen je Oglas u Narodnim novinama br. 87/2020 te na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o. za radno mjesto u Uredu Uprave:

SAVJETNIK I - 1 izvršitelj

- na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

- mjesto rada u Zagrebu

Na temelju provedenog natječajnog postupka i ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Društva donijela je konačnu Odluku o sklapanju Ugovora o radu s kandidatom GORANOM MARIĆEM koji je u potpunosti udovoljio uvjetima iz natječaja.

29/07/2020

Savjetnik I (Zagreb)

Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, objavljuju 

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

URED UPRAVE

SAVJETNIK I - 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući integrirani sveučilišni studij (VSS), društveni ili tehnički smjer obrazovanja (prednost se daje ekonomskom usmjerenju)
 • usavršavanje iz područja struke,
 • 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • stručna i integrirana znanja funkcionalnog područja (korporativno upravljanje, praćenje ključnih pokazatelja izvedbe te upravljanja imovinom)
 • poznavanje zakona i propisa iz područja struke,
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost,
 • položen vozački ispit

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu,
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika domovnice ili elektronički zapis državljanstva,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat radio ili drugi odgovarajući dokument, (ugovor o radu/ rješenja), a u cilju dokazivanja radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • uvjerenje/ potvrda nadležnog suda, ne starije od 6 (šest) mjeseci, da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti,
 • preslika vozačke dozvole,
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) o navodima na koje se kandidat poziva.

Od kandidata se očekuje da ima vještine savjetovanja, pregovaranja i kriznog komuniciranja, upravljanja znanjem i informacijama, povjerljivost, kredibilitet, samostalnost u obavljanju zadanih poslova.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti kandidati oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan/na se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajući dokument kojim će to dokazati.

Neće se uzeti u obzir zamolbe kandidata protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela,
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
 • protiv Republike Hrvatske,
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
 • protiv braka, obitelji i mladeži,
 • protiv imovine,
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
 • protiv pravosuđa,
 • protiv vjerodostojnosti isprava,
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Ako se traži stručni ispit, a kandidat ga nije položio, u obvezi ga je položiti u roku od 24 mjeseca, u protivnom mu prestaje radni odnos.

Odabir kandidata vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete.

Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja te će biti pozivani (obavještavani) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:

HRVATSKE CESTE d.o.o.
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE, POSLOVE LJUDSKIH RESURSA I OPĆE POSLOVE
- oglas za radno mjesto – (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000 ZAGREB

Ukoliko se kandidat javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Nepotpune ili nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima koji ne budu odabrani.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen i u Narodnim novinama br. 87/20 od 29.7.2020. a prijave će se zaprimati do zaključno 6.8.2020.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.