Zapošljavanja

Povratak
28/10/2020

[ODLUKA] Viši suradnik II - pripravnik (Zadar)

Dana 13.3.2020. objavljen je oglas u Narodnim novinama br. 28/2020 te na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o. za radno mjesto u Poslovnoj jedinici Zadar, Tehničkoj ispostavi Zadar:

VIŠI SURADNIK II - pripravnik
- mjesto rada u Zadru
- na određeno vrijeme od 1 godine, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca
- 1 izvršitelj

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Društva donijela je konačnu Odluku o sklapanju Ugovora o radu s kandidatom JUROM ŽUPANOM koji je u potpunosti udovoljio uvjetima iz natječaja.

Povjerenstvo za zasnivanje radnog odnosa

13/03/2020

Viši suradnik II - pripravnik (Zadar)

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb,
Poslovna jedinica Zadar, Tehnička ispostava Zadar

objavljuju:

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
VIŠI SURADNIK II - pripravnik
- 1 izvršitelj s mjestom rada u Zadru

Uvjeti:

 • završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij - VŠS/VSS, društvenog ili tehničkog smjera obrazovanja (završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij – VŠS, ili završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – VSS),
 • prednost tehnički smjer obrazovanja
 • poželjno usavršavanje iz područja struke,
 • poznavanje zakona i propisa iz područja struke,
 • poznavanje poslovnih procesa,
 • informatička pismenost,
 • položen vozački ispit.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 1 godine uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu,
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika domovnice ili elektronički zapis državljanstva,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat radio ili drugi odgovarajući dokument,(ugovor o radu/rješenja), ukoliko osoba već ima neko radno iskustvo
 • uvjerenje/potvrda nadležnog suda, ne starije od 6 (šest) mjeseci, da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti,
 • preslika vozačke dozvole,
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) o navodima na koje se kandidat poziva.

Od kandidata se očekuje da je samostalan i sistematičan u obavljanju zadanih poslova.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti kandidati oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan/na se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajući dokument kojim će to dokazati.
Za navedeno radno mjesto postoji obveza polaganja državnog stručnog ispita u primjerenom roku, sukladno internim aktima poslodavca.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema aktualnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17,98/19), uz prijavu za natječaj dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela,
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
 • protiv Republike Hrvatske,
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
 • protiv braka, obitelji i mladeži,
 • protiv imovine,
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
 • protiv pravosuđa,
 • protiv vjerodostojnosti isprava,
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koje zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja te će biti pozivane (obavještavane) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti poštom (ili osobno predati putem urudžbenog zapisnika Društva) u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove

Odjel za upravljanje ljudskim resursima
- oglas za radno mjesto – (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3
10000 ZAGREB

Ukoliko se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Tekst oglasa objavljuje se i na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o., kao i obavijest o konačnom odabiru kandidata.

Oglas je objavljen i u Narodnim novinama br. 28/20 od 13.3.2020. a prijave će se zaprimati do zaključno 23.3.2020.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.