Zapošljavanja

Povratak
28/11/2019

[ODLUKA] Viši suradnik II (Zagreb)

Dana 30. 8. 2019. objavljen je Oglas u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje br. 167 te na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o. za zasnivanje radnog odnosa u Sektoru za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove, Odjel za upravljanje ljudskim resursima, Grupa za radnopravne odnose, za radno mjesto:

VIŠI SURADNIK II – pripravnik/ca, mjesto rada u Zagrebu - 1 izvršitelj

Natječaj je raspisan u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (HZZ) kao mjera potpore za zapošljavanje, za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva.

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Društva donijela je konačnu Odluku o sklapanju Ugovora o radu s kandidatkinjom NIKOM MAMIĆ koja je u potpunosti udovoljila uvjetima iz natječaja.

Povjerenstvo za zasnivanje radnog odnosa

 

 

 

30/08/2019

Viši suradnik II (Zagreb)

HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove, Odjel za upravljanje ljudskim resursima, Grupa za radnopravne odnose objavljuju:

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

VIŠI SURADNIK II - 1 izvršitelj pripravnik, mjesto rada u Zagrebu

Uvjeti:

 • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući integrirani sveučilišni studij (VŠS/VSS), društvenog smjera obrazovanja (prednost pravni fakultet),
 • poželjno usavršavanje iz područja struke,
 • poznavanje propisa iz područja poslovnih aktivnosti,
 • organizacijske sposobnosti,
 • visok stupanj samostalnosti u radu,
 • informatička pismenost,
 • engleski jezik.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine, uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu,
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika domovnice ili elektronički zapis državljanstva,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/rješenja) ukoliko već ima neko radno  iskustvo,
 • uvjerenje/ potvrda nadležnog suda ne starije od 6 (šest) mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti,
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) o navodima na koje se osoba poziva,
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Natječaj se raspisuje u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (HZZ) kao mjerom potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva.

Od osobe (kandidata/kandidatkinje) očekuje se sistematičnost i inicijativnost u obavljanju zadanih poslova.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola (kandidat/kandidatkinja).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu za natječaj dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela,
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
 • protiv Republike Hrvatske,
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
 • protiv braka, obitelji i mladeži,
 • protiv imovine,
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
 • protiv pravosuđa,
 • protiv vjerodostojnosti isprava,
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koje zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja te će biti pozivane (obavještavane) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
HRVATSKE CESTE d.o.o.
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE, POSLOVE LJUDSKIH RESURSA I OPĆE POSLOVE
- oglas za radno mjesto – (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3
10000 ZAGREB

Ukoliko se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen i u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje br. 167 od 30.8.2019. a prijave će se zaprimati do zaključno 9.9.2019.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata/kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.