Zapošljavanja

Povratak
13/06/2019

[ODLUKA] Referent - operater (Hvar)

Dana 10.4.2019. objavljen je Oglas u Narodnim novinama br. 36/2019  te na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o. za zasnivanje radnog odnosa u Poslovnoj jedinici Split, Tehničkoj ispostavi Split:

REFERENT - OPERATER, mjesto rada na otoku Hvaru - 1 izvršitelj

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Društva donijela je konačnu Odluku o sklapanju Ugovora o radu s kandidatom Josipom Makjanićem koji je u potpunosti udovoljio uvjetima radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.

Povjerenstvo za zasnivanje radnog odnosa

10/04/2019

Referent - operater (Hvar)

HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Poslovna jedinica Split, Tehnička ispostava Split, objavljuju  

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

REFERENT - OPERATER, mjesto rada na otoku Hvaru - 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • završeno srednje obrazovanje (SSS),
 • društvenog / tehničkog smjera obrazovanja,
 • poželjno usavršavanje iz područja struke,
 • 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje propisa iz područja poslovne aktivnosti,
 • informatička pismenost,
 • vozački ispit

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu,
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • preslika domovnice ili elektronički zapis državljanstva,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument(ugovor o radu/ rješenja), a u cilju dokazivanja radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • uvjerenje/ potvrda nadležnog suda ne starije od 6 (šest) mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti,
 • preslika vozačke dozvole,
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) o navodima na koje se osoba poziva.

Od osobe (kandidata/kandidatkinje) se očekuje da je samostalan/na i sistematičan/na u obavljanju zadanih poslova.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola (kandidati/kandidatkinje).

Ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajući dokument kojim će to dokazati.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela,
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
 • protiv Republike Hrvatske,
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
 • protiv braka, obitelji i mladeži,
 • protiv imovine,
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
 • protiv pravosuđa,
 • protiv vjerodostojnosti isprava,
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje vršit će se na temelju gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koje zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će se pravovremeno obavijestiti o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja te će ih se pozvati putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
HRVATSKE CESTE d.o.o.
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE, POSLOVE LJUDSKIH RESURSA I OPĆE POSLOVE
- oglas za radno mjesto – (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3
10000 ZAGREB

Ukoliko se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen i u Narodnim novinama br. 36/2019 od 10.4.2019. a prijave će se zaprimati do 18.4.2019.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.