Zapošljavanja

Povratak
17/04/2019

[ODLUKA] Viši suradnik I u Odjelu za upravljanje ljudskim resursima (Zagreb)

Obavještavamo,

da su Hrvatske ceste d.o.o. objavile natječaj u Narodnim novinama br. 12/2019 od 1.2.2019. te na internetskoj stranici, za zasnivanje radnog odnosa u Sektoru za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove, Odjelu za upravljanje ljudskim resursima, Grupi za radnopravne odnose, za radno mjesto:

Viši suradnik I - 1 izvršitelj, mjesto rada u Zagrebu

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Društva donijela je konačnu Odluku o sklapanju Ugovora o radu s kandidatkinjom Nikolinom Majić koja je u potpunosti udovoljila uvjetima radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.

 

Povjerenstvo za zasnivanje radnog odnosa

01/02/2019

Viši suradnik I u Odjelu za upravljanje ljudskim resursima (Zagreb)

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove, Odjel za upravljanje ljudskim resursima, Grupa za radnopravne odnose, objavljuju

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa

Viši suradnik I - 1 izvršitelj, s mjestom rada u Zagrebu

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući integrirani sveučilišni studij (VSS), društvenog smjera obrazovanja (prednost studij psihologije)
 • poželjno usavršavanje iz područja struke,
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje propisa iz područja poslovnih aktivnosti,
 • organizacijske sposobnosti,
 • visok stupanj samostalnosti u radu,
 • informatička pismenost,
 • engleski jezik.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu,
 • preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
 • preslik domovnice ili elektronički zapis državljanstva,
 • elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/rješenja), a u cilju dokazivanja radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • uvjerenje/potvrda nadležnog suda ne starije od šest mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti,
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) o navodima na koje se osoba poziva,
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Od osobe (kandidata/kandidatkinje) očekuje se sistematičnost i inicijativnost u obavljanju zadanih poslova.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu za natječaj dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela,
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
 • protiv Republike Hrvatske,
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
 • protiv braka, obitelji i mladeži,
 • protiv imovine,
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
 • protiv pravosuđa,
 • protiv vjerodostojnosti isprava,
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje obavljat će se na temelju već navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koji zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Osobe će biti pozivane (obavještavane) putem e-pošte koju iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove
– oglas za radno mjesto ___ (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000 Zagreb

Ako se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Nepotpune ili nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Tekst oglasa objavljen je 1.2.2019. u Narodnim novinama br. 12/2019, a zamolbe se primaju do zaključno 11.2.2019. Obavijest o konačnom odabiru kandidata objavit će se na službenim internetskim stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.