Zapošljavanja

Povratak
05/06/2019

[ODLUKA] Viši suradnik I u Grupi za razvoj i upravljanje ljudskim resursima (Zagreb)

Dana 21.1.2019. u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje br.1705400 te na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o. objavljen je Oglas za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (SOBZRO) u Sektoru za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove, Odjelu za upravljanje ljudskim resursima, Grupi za razvoj i upravljanje ljudskim resursima, za radno mjesto:

VIŠI SURADNIK I, s mjestom rada u Zagrebu, 1 izvršitelj

Na 75. sjednici Uprave donesena je Odluka kojom je utvrđeno da se provedeni postupak OBUSTAVLJA s obzirom na negativnu ocjenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na zahtjev za stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa.

Svi kandidati koji su sudjelovali u postupku bit će obaviješteni o navedenom putem e-pošte.

 

 

21/01/2019

Viši suradnik I u Grupi za razvoj i upravljanje ljudskim resursima (Zagreb)

HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove, Odjel za upravljanje ljudskim resursima, Grupa za razvoj i upravljanje ljudskim resursima, objavljuju 

OGLAS za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

VIŠI SURADNIK I - 1 izvršitelj, s mjestom rada u Zagrebu

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući integrirani sveučilišni studij (VSS), društvenog smjera obrazovanja (prednost pravo)
 • poželjno usavršavanje iz područja struke,
 • poznavanje propisa iz područja poslovnih aktivnosti,
 • organizacijske sposobnosti,
 • visok stupanj samostalnosti u radu,
 • informatička pismenost,
 • engleski jezik,
 • vozački ispit.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ugovara se u trajanju od jedne (1) godine.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu,
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika domovnice ili elektronički zapis državljanstva,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • uvjerenje/ potvrda nadležnog suda ne starije od 6 (šest) mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti,
 • preslika vozačke dozvole,
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) o navodima na koje se osoba poziva,
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Od osobe (kandidata/kandidatkinje) očekuje se sistematičnost i inicijativnost u obavljanju zadanih poslova.
Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola (kandidat/kandidatkinja).
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu za natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela,
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
 • protiv Republike Hrvatske,
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
 • protiv braka, obitelji i mladeži,
 • protiv imovine,
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
 • protiv pravosuđa,
 • protiv vjerodostojnosti isprava,
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja sa osobama koji zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Osobe će biti pozivane (obavještavane) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove
- oglas za radno mjesto - (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3
10000 Zagreb

Uoliko se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.
Nepotpune ili nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.
Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

Dana 21.1.2019. objavljen je tekst oglasa u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o. gdje će se objaviti i obavijest o konačnom odabiru kandidata, a prijave će se zaprimati do zaključno 29.1.2019.