Zapošljavanja

Povratak
18/01/2019

[ODLUKA] Viši suradnik II

Obavještavamo,

da su Hrvatske ceste d.o.o. objavile oglas/natječaj u Narodnim novinama br. 102/18 i na internetskoj stranici, za zasnivanje radnog odnosa u Poslovnoj jedinici Zadar, Tehničkoj ispostavi Gospić, za radno mjesto:

VIŠI SURADNIK II s mjestom rada u Gospiću - 1 izvršitelj

Nakon provedenog postupka selekcije u ovom natječaju, temeljem ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Hrvatskih cesta d.o.o. donijela je konačnu Odluku o sklapanju ugovora o radu s kandidatom ŽELJKOM DEVČIĆEM koji je u najvećoj mjeri zadovoljio potrebe radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.

Povjerenstvo za zasnivanje radnog odnosa

 

 

 

21/11/2018

Viši suradnik II

Hrvatske ceste d.o.o. Vončinina 3, Zagreb

POSLOVNA JEDINICA ZADAR, Tehnička ispostava Gospić

objavljuju:

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

VIŠI SURADNIK II – 1 izvršitelj, s mjestom rada u Gospiću

Uvjeti:

 • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući integrirani sveučilišni studij (VŠS/VSS), društvenog/tehničkog smjera obrazovanja,
 • poželjno usavršavanje iz područja struke,
 • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje zakona i propisa iz područja struke,
 • informatička pismenost,
 • vozački ispit.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu,
 • preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
 • preslik domovnice ili elektronički zapis državljanstva,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/ rješenja), a u cilju dokazivanja radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • uvjerenje/potvrda nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti,
 • preslik vozačke dozvole,
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) o navodima na koje se osoba poziva,
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Od osobe (kandidata/kandidatkinje) se očekuje da je samostalan/na i sistematičan/na u obavljanju zadanih poslova.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja).

Ako osoba nema položen državni stručni ispit, u obvezi ga je položiti u roku ne dužem od 24 mjeseca.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu za natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela,
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
 • protiv Republike Hrvatske,
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
 • protiv braka, obitelji i mladeži,
 • protiv imovine,
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
 • protiv pravosuđa,
 • protiv vjerodostojnosti isprava,
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje vršit će se na temelju navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koji zadovoljavaju tražene uvjete. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Osobe će biti pozivane (obavještavane) putem e-mail kontakta koji iskažu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove
– oglas za radno mjesto (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000 Zagreb

Ako se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Nepotpune ili nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi osoba (kandidata/kandidatkinja) prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Tekst oglasa objavljuje se i na službenim internetskim stranicama Hrvatskih cesta d.o.o. kao i obavijest o konačnom odabiru kandidata.

Natječaj je objavljen 21.11.2018. u Narodnim novinama br. 102/2018, a zamolbe će se zaprimati do zaključno 29.11.2018.