Zapošljavanja

Povratak
13/03/2023

[ODLUKA] Tajnik/ica rukovoditelja poslovne jedinice (Zadar)

Dana 21. prosinca 2022. objavljen je oglas u "Narodnim novinama" br. 150/2022 te na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o. za radno mjesto:

Tajnik/ica rukovoditelja poslovne jedinice

 • Poslovna jedinica Zadar
 • 1 izvršitelj/ica
 • na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Društva donijela je konačnu Odluku o sklapanju Ugovora o radu s kandidatkinjom Barbarom Predovan (stručna prvostupnica ekonomije, smjer turizam) koja je u potpunosti udovoljila uvjetima iz natječaja.

Povjerenstvo za zasnivanje radnog odnosa

21/12/2022

Tajnik/ica rukovoditelja poslovne jedinice (Zadar)

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, objavljuju

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Poslovna jedinica Zadar

Tajnik/ica rukovoditelja poslovne jedinice
– 
1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

 • završena srednja škola (SSS) ili završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (VŠS) društvenog smjera obrazovanja
 • poželjno usavršavanje iz područja struke
 • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • znanje o organizaciji i vođenju administrativnog uredskog poslovanja
 • efikasnost i preciznost u administrativno-evidencijskim zadacima
 • vještine poslovnog komuniciranja
 • visoke razine komunikativnosti i ljubaznosti
 • znanje daktilografije
 • poznavanje engleskog jezika
 • organiziranost, pragmatičnost i fleksibilnost
 • informatička pismenost.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu
 • preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili diplome)
 • preslik domovnice ili elektronički zapis državljanstva
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/rješenje), kao dokaz radnog iskustva
 • uvjerenje/potvrda nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela koja se progone po službenoj dužnosti
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, svjedodžbe, diplome i sl.) o navodima na koje se osoba poziva
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna je pozvati se na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja).

Rad je organiziran u punom radnom vremenu, a prekovremeni i terenski rad određuje se prema potrebi i zahtjevima posla.

Ako osoba uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti »poveznicu«, tj. dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista ili sl.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema važećem Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, uz prijavu za natječaj priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja - OVDJE.  

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, uz prijavu za natječaj dužan/dužna je priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina
 • protiv Republike Hrvatske
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa
 • protiv braka, obitelji i mladeži
 • protiv imovine
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja
 • protiv pravosuđa
 • protiv vjerodostojnosti isprava
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje obavljat će se na temelju navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koje udovoljavaju traženim uvjetima. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja putem e-pošte za kontakt koju navedu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti poštom (ili osobno predati putem urudžbenog zapisnika Društva) u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove, Odjel za upravljanje ljudskim resursima
– oglas za radno mjesto ____ (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000 Zagreb

Ako se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, potrebno je za svaki oglas zasebno dostaviti svu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata/kandidatkinja prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen 21. 12. 2022. u Narodnim novinama br. 150/2022, a zamolbe će se zaprimati do zaključno 29. 12. 2022.

Pismeno testiranje provest će se dana 10. 2. 2023. (petak) u 11:00 sati u velikoj dvorani Društva na 4. katu, Vončinina 3, Zagreb.

Ispitna materija obuhvatit će poznavanje informacija o poslovanju Hrvatskih cesta d.o.o. koje su dostupne na službenoj internetskoj stranici te poznavanje propisa:

 • Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23) i to: članci 1., 2. , 3., 4., 5., 6., 7., 8., 26., 31. i 82.
 • Uredba o uredskom poslovanju NN 75/2021
 • Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi NN 94/18
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19, 114/22) i to: članci 3., 6., 8., 9., 10., 11., 14. i 15.                      
 • Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i to: čl.3., čl. 48. - 61. te čl. 64. - 67.

Za najboljih 5 kandidata/kandidatkinja (koji riješe minimalno 50% pismenog testa) organizirat će se (moguće istoga dana) usmeni ispit o čemu će kandidati dobiti pravovremenu obavijest.

Pri dolasku na testiranje molimo da poštujete sve mjere zaštite od zaraze koronavirusom COVID-19.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.