Zapošljavanja

Povratak
11/07/2022

[ODLUKA] Viši samostalni referent - likvidator

Dana 6. travnja 2022. objavljen je oglas u "Narodnim novinama" br. 43/22 te na internetskoj stranici Hrvatskih cesta d.o.o. za radno mjesto:

Viši samostalni referent - likvidator

 • Sektor za ekonomske poslove/ Odjel za financije / Grupa za likvidaturu
 • 1 izvršitelj/ica
 • na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Nakon provedenog natječajnog postupka, na temelju ostvarenih rezultata kandidata, Uprava Društva donijela je konačnu Odluku o sklapanju Ugovora o radu s kandidatkinjom Ivanom Lončarec koja je u potpunosti udovoljila uvjetima iz natječaja.

Povjerenstvo za zasnivanje radnog odnosa

06/04/2022

Viši samostalni referent - likvidator

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, objavljuju

OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE / ODJEL ZA FINANCIJE / Grupa za likvidaturu

Viši samostalni referent - likvidator

 • 1 izvršitelj/ica
 • na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

 • završena srednja škola (SSS) ili završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (VŠS) društvenog smjera obrazovanja
 • poželjno usavršavanje iz područja struke
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje temeljnih odredbi knjigovodstva i poreznih propisa koji se odnose na račune i plaćanja
 • poznavanje zakona i propisa iz područja struke
 • poznavanje poslovnih procesa
 • informatička pismenost.

Uz prijavu na oglas osoba je dužna priložiti:

 • životopis, poželjno u formatu Europass
 • preslik dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • preslik domovnice ili elektronički zapis državljanstva
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/la ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu/rješenje), kao dokaz radnog iskustva
 • uvjerenje/potvrda nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela koja se progone po službenoj dužnosti
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, svjedodžbe, diplome i sl.) o navodima na koje se osoba poziva
 • ako osoba ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužna je pozvati se na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajuće dokaze.

Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti osobe obaju spolova (kandidat/kandidatkinja).

Od prijavljene osobe očekuje se da ima razvijeno kvantitativno rasuđivanje te da je samostalna i temeljita u obavljanju zadanih poslova.

Ako osoba uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti »poveznicu«, tj. dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista ili sl.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema važećem Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, uz prijavu za natječaj priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja - OVDJE 

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja, uz prijavu za natječaj dužan/dužna je priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Neće se uzeti u obzir zamolbe osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak:

 • protiv života i tijela
 • protiv slobode i prava čovjeka i građanina
 • protiv Republike Hrvatske
 • protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
 • protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa
 • protiv braka, obitelji i mladeži
 • protiv imovine
 • protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja
 • protiv pravosuđa
 • protiv vjerodostojnosti isprava
 • protiv javnog reda ili
 • protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata/kandidatkinje obavljat će se na temelju navedenih uvjeta i obavljenih razgovora/testiranja s osobama koje udovoljavaju traženim uvjetima. Osobe će biti pravovremeno obaviještene o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja putem e-pošte za kontakt koju navedu u prijavi.

Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti poštom (ili osobno predati putem urudžbenog zapisnika Društva) u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Sektor za pravne poslove, poslove ljudskih resursa i opće poslove, Odjel za upravljanje ljudskim resursima
– oglas za radno mjesto ____ (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3, 10000 Zagreb

Ako se osoba javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, potrebno je za svaki oglas zasebno dostaviti svu traženu dokumentaciju.

Prijave moraju biti pravovremene i potpune, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati osobama koje ne budu odabrane.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata/kandidatkinja prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a osobe podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sukladno GDPR Uredbi o zaštiti osobnih podataka i pratećoj regulativi.

Oglas je objavljen 6. 4. 2022. u "Narodnim novinama" br. 43/2022, a zamolbe će se zaprimati do zaključno 14. 4. 2022.

Obavijest o konačnom odabiru kandidata / kandidatkinje bit će objavljena na službenim internet stranicama Hrvatskih cesta d.o.o.