Usluge

Kompletan nadzor nad radovima sanacije mosta Žutnica IV na državnoj cesti oznake DC 1, dionica 003, u km 3+406

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja "Trešnjevka" (raskrižje državnih cesta oznake DC 1 i DC 310) u Jastrebarskom

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja istočnog kolnika državne ceste oznake DC 1 (brza cesta Solin-Klis) na poddionici Dračevac-Majdan od 0+870 do 3+100 u dužini od 2.230 m

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Održavanje i servis razdjelnika regulacije rasvjete i svjetlosnih sondi na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Održavanje i servis vatrodojavnog sustava na državnim cestama i objektima s posebnim upravljanjem

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

NAJAM KEMIJSKIH WC KABINA NA ODMORIŠTIMA DRŽAVNIH CESTA

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru