Zapošljavanja

Povratak
30/05/2018

Glavni inženjer I

HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, objavljuju 

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa

POSLOVNA JEDINICA SPLIT
ODJEL ZA TEHNIČKE POSLOVE

GLAVNI INŽENJER  I  
s mjestom rada u Splitu, terenski rad  - 1 izvršitelj


Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući integrirani sveučilišni studij (VSS), tehničkog smjera obrazovanja, prednost se daje Građevinskom fakultetu,
 • usavršavanje iz područja struke,
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • položen stručni ispit
 • poznavanje zakona i propisa iz područja struke,
 • informatička pismenost,
 • znanje engleskog jezika,
 • vozački ispit

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis, poželjno u Europass formatu,
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika domovnice ili elektronički zapis državljanstva,
 • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • potvrde prethodnih poslodavaca o poslovima na kojima je kandidat radio ili drugi odgovarajući dokument, (ugovor o radu / rješenja), a u cilju dokazivanja radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • uvjerenje/ potvrda nadležnog suda ne starije od 6 (šest) mjeseci da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela za koja se progone po službenoj dužnosti,
 • preslika vozačke dozvole,
 • preslika uvjerenja/potvrde o položenom stručnom ispitu
 • druge odgovarajuće dokaze (potvrde, diplome i sl.) o navodima na koje se kandidat poziva.

Od kandidata se očekuje da ima organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine te da je fleksibilan, inicijativan, otvoren i sistematičan u obavljanju zadanih poslova.
Na oglas se ravnopravno mogu prijaviti kandidati oba spola.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan/na se pozvati na to pravo u prijavi na oglas te priložiti odgovarajući dokument kojim će to dokazati.
Ako radnik nema položen stručni ispit, dužan ga je položiti u roku ne dužem od 24 mjeseca.

Neće se uzeti u obzir zamolbe kandidata protiv kojih se vodi kazneni postupak:
- protiv života i tijela,
- protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
- protiv Republike Hrvatske,
- protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
- protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
- protiv braka, obitelji i mladeži,
- protiv imovine,
- protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,
- protiv pravosuđa,
- protiv vjerodostojnosti isprava,
- protiv javnog reda ili
- protiv službene dužnosti.

Odabir kandidata vršit će se temeljem gore navedenih uvjeta i obavljenih razgovora / testiranja s kandidatima koji zadovoljavaju tražene uvjete. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o lokaciji održavanja selekcijskih testiranja. Kandidati će biti pozivani (obavještavani) putem kontakt e-maila koji iskažu u prijavi.
Obavijest o konačnom odabiru kandidata bit će objavljena na internetskoj stranici Društva. 
Zamolbu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:

HRVATSKE CESTE d.o.o.
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE, POSLOVE
LJUDSKIH RESURSA I OPĆE POSLOVE
- oglas za radno mjesto – (navesti za koje radno mjesto)
Vončinina 3
10000 ZAGREB


Ukoliko se kandidat javlja na više objavljenih oglasa istovremeno, za svaki oglas zasebno potrebno je dostaviti kompletnu traženu dokumentaciju.

Nepotpune ili nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima koji ne budu odabrani.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe ovog natječaja te se potom arhiviraju i neće se više koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno.

Oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 49 od 30.5.2018. te će se prijave zaprimati  do 7.6.2018.