Struktura vlasništva i upravljanja

Vlasnik
Republika Hrvatska 100%
 
Skupština
Vlada Republike Hrvatske, zastupana po ministru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Olegu Butkoviću.
 
Nadzorni odbor 
Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Revizorski odbor

Uprava

Poslovnik o radu Uprave
Direktori sektora